Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

(dotyczy roboty budowlanej polegającej na przystosowaniu pomieszczeń przedszkola dla nowej grupy dzieci. Szczegółowy zakres robót zgodny z załącznikiem nr 2.)

I.ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Miejskie ,,Niezapominajka” w Orzyszu

Ul. 22 Lipca 4

12-250 Orzysz

NIP: 849- 14- 35 – 147    REGON: 001011282

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa roboty budowlanej polegającej na przystosowaniu pomieszczeń przedszkola dla nowej grupy dzieci. Szczegółowy zakres robót zgodny z załącznikiem nr 2.

  1. przeprowadzenia remontu pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim ,,Niezapominajka w Orzyszu
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

– przedstawia Załącznik Nr 2 – przedmiar robót

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 17.07.2014r.- 27.08.2014r.

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Przedszkole Miejskie ,,Niezapominajka” w Orzyszu, ul. 22 Lipca 4; 12-250 Orzysz do dnia 17.07.2014 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców  lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  17.07.2014 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie Przedszkola Miejskiego ,,Niezapominajka” w Orzyszu oraz na stronie internetowej pod adresem www.bip.orzysz.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.orzysz.pl

7. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego,

a   następnie w kopercie zewnętrznej opisanej tytułem

Przedszkole Miejskie ,,Niezapominajka” w Orzyszu

ul. 22 Lipca 4;12 – 250 Orzysz

„Remont sali dla nowej grupy przedszkolnej– zapytanie o cenę”

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający udzieli zamówienia temu oferentowi, który spełni warunki wynikające z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i zaproponuje najniższa cenę oferty, przy spełnieniu wymagań określonych przez zamawiającego.

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.orzysz.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty

najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert

dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Przedmiar robót do wykonania.

Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2014 14:37
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 487 razy