Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

Orzysz - moja mała ojczyzna "Cudze chwalicie swego nie znacie"
Program "Orzysz - moja mała ojczyzna" ma służyć nauczycielom pracyjącym z dziećmi w wieku przedszkolnym. Opracowany został w oparciu o system wartości wychowania, z uwzględnieniem Podstawy programowej wychowania mprzedszkolnego. Treści programowe i przewidywane osiągnięcia opracowane zostały bez różnicowania na wiek. Program ma służyć przybliżeniu dziecku dziejów własnego regionu, kultywowaniu tradycji rodzinnych i regionalnych. W grupach przedszkolnych, tworzonych na zasadzie doboru losowego, występują różne jednostki, których rozwój jest uwarunkowany cecham i indywidualnymi bądź środowiskowymi. Program przedstawia propozycje wykorzystania treści regionalnych do pracy z dziećmi przedszkolnymi w różnym wieku.

CELE EDULACYJNE:

1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.
2. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty regionalnej.
3. Nabywanie poczucia przynależności regionalnej.
4. Rozpoznawanie i nazywanie często spotykanych w najbliższym otoczeniu roślin i zwierząt.
5. Interesowanie się historią i tradycjami swojej rodziny na podstawie zdjęć, rozmów rodzinnych, opowiadań starszych.
6. Uświadomienie złożoności otaczającego świata i ukazywanie miejsca i roli człowieka w tym świecie.

ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Umożliwianie poznania regionu i jego kultury - zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej.
2. Kształcenie tożsamości narodowej.
3. Wprowadzenie w życie kulturalnej wspólnoty lokalnej.
4. Uświadomienie, że ochronę świata można rozpocząć od najbliższego środowiska.

TREŚCI:

1. Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i przedszkola.
2. Elementy historii regionalnej.
3. Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje.
4. Miejscowe podania, przysłowia, muzyka i tańcer.
5. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego i regionu.
^. Wykorzystanie elementów sztuki ludowej w pracach plastycznych dzieci i przy dekorowaniu sali.

OSIĄGNIĘCIA:

1. Świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.
2. Dostrzeganie związków między tradycją rodzinną a tradycją regionalną.
3. Poznawanie polskich tradycji związanych z obchodzeniem świąt.

CELE KSZTAŁCENIA:

1. Poznanie elementów historii regiolalnej - wydarzenia, ciekawe postacie.
2. Poznanie historycznego dorobku kulturalnego regionu (literatura, gwara, zwyczaje i obyczaje ludowe).
3. Poznanie miejscowych zabytków, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.
4. Aktywne uczestnictwo w poznawaniu tradycji i zwyczajów wiążących się z różnymi obrzędami i świętami.
5. Nauka popularnych przyśpiewek ludowych i zabaw związanych z regionem, w którym usytuowane jest przedszkole.

PROCEDURA OSIĄGANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Podstawowym założeniem prezentowanego programu jest wyposażenie dzieci w niezbędne wiadomości i umiejętności dotyczące najbliższego otoczenia.

Każdy nauczyciel wie, że osiąganie zamierzonych celów uwarukowane jest :
- poznaniem zakresu treściowego odpowiedniego obszaru edukacyjnego;
- organizowaniem zajęć sprzyjających twórczej aktywności;
dostosowaniem zadań do potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków;
- stwarzaniem wychowankom warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz własnego środowiska;
- odwoływaniem się do dziecięcych doświadczeń, wiadomości i zainteresowań.

Każdy nauczyciel realizujący program ze swoimi wychowankami powinien dążyć do stosowania atrakcyjnych form i metod pracy opartych na :
- różnorodnych zabawach;
- pokazie i obserwacji;
- działaniu;
- przekazie słownym;
- przykładzie osobistym;
- samodzielnym doświadczeniu dziecka;
- swobodnej aktywności własnej.

OSIĄGNIĘCIA WYCHOWANKÓW:

- zna drogę do przedszkola, kolegów, nauczycieli, personelu przedszkola;
- poznaje miejscowy folklor, niektóre tradycje i obrzędy;
- uczestniczy w spotkaniach z twórcami ludowymi;
- poznaje baśnie, legendy, zabawy, pisenki i przyśpiewki ludowe związane ze swoim regionem;
- wie, jakie miejsca pamięci narodowej lub zabytki znajdują się w okolicy;
- dostrzega różnice w dawnej architekturze w obecnie;
- gromadzi informacje o swoim pochodzeniu;
- zna bliskie dzieje swojej rodziny (drzewo genealogiczne, historie rodzinne).
Data powstania: wtorek, 9 mar 2004 09:50
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 2983 razy