Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja treści ekologicznych w wychowaniu przedszkolnym

Program własny opracowany przez Elżbietę Skwarę i Ewę Andruszko. "Musimy dbać o środowisko ekologiczne, ponieważ ono stanowi część nas, a my jesteśmy jego częścią" H. Skolimowski
Każde ludzkie działanie swymi korzeniami tkwi we wnętrzu człowieka i prawie każde ma swój ekologiczny wymiar. Człowiek swoim działaniem w świadomy lub nieświadomy sposób przyczynił się do degradacji środowiska.
Człowiek dorosły z utrwalonymi już nastawieniami wobec przyrody niełatwo zmienia i nie dokonuje przewartościowań. Dziecko- w przeciwieństwie do dorosłych- posiada intuicyjne wyczucie funkcjonowania w zgodzie ze światem przyrody. Zaś jego nauczyciele-
- nie wypaczając tego pierwotnego, intuicyjnego obrazu świata przyrody-winni wspierać dziecko w dążeniu do wytworzenia pogłębionej wizji roli człowieka w świecie przyrody. Dlatego należy tak wspomagać rozwój dziecka, aby mogło ono nie tylko w teraźniejszości, ale również w przyszłości odpowiedzialnie i racjonalnie podejmować działania proekologiczne, aby mogło funkcjonować jako ukształtowana, świadoma istota ekologiczna i prezentować trwałe wartości ekologiczne.

Uwagi o realizacji programu

Realizacja przedstawionego programu edukacji ekologicznej odbywać się będzie poprzez włączenie w 4-letni zintegrowany program nauczania. Proponowana tematyka stanowi uzupełnienie i rozszerzenie treści realizowanych w ramach programu wychowania przedszkolnego. Program ma układ spiralny, co oznacza że treści będą się powtarzać w kolejnych grupach i rozszerzać.
Przy realizacji tego programu wskazane jest stosowanie różnych metod, form i środków dydaktycznych, które tworzą system motywacyjny do pracy i rozwoju zainteresowań proekologicznych.
Proponowane formy i metody pracy.
-praca w grupach,
-praca indywidualna,
-spacery, zajęcia terenowe, wycieczki,
-zajęcia dydaktyczne,
-obserwacje kierowane i spontaniczne,
-inscenizacje i dramy,
-doświadczenia i eksperymenty,
-wywiady,
-pogadanki, rozmowa, opowiadanie.
Wykorzystanie środków dydaktycznych.
-filmy wideo,
-środki multimedialne,
-atlasy,
-albumy,
-plansze,
-naturalne okazy,
-encyklopedie,
-zielniki.
Edukacja ekologiczna nie może stanowić odrębnej dyscypliny, musi być włączona do jednolitego, ciągłego procesu wychowania.

Celem głównym opracowanego programu jest:

1.Uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpie on ze środowiska.
2.Wyposażenie w wiedzę dotyczącą budowy i czynności życiowych organizmów żywych oraz ich związków ze środowiskiem.
3.Pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt na Ziemi.
4.Uświadomienie że każda istota żywa ma prawo do godnego życia.
5.Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.
6.Kształtowanie umiejętności i racjonalnego korzystania z zasobów przyrody odnawialnych i nieodnawialnych.
7.Wprowadzenie czystych technologii i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów.
8.Krztałtowanie własnego „ ja” w harmonii ze środowiskiem.
9.Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.
10.Krztałtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego


Cele szczegółowe kształcenia i wychowania ekologicznego


W wyniku realizacji programu dziecko powinno:
-Znać wzajemne zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem ich życia;
-Wiedzieć, jaki jest wpływ człowieka na różnorodne elementy środowiska naturalnego;
-Znać współczesne zagrożenia cywilizacyjne;
-Stosować w codziennym życiu zdobytą wiedzę ekologiczną;
-Rozumieć konieczność ochrony przyrody;
-Przejawiać postawę szacunku dla przyrody;
-Umiejętnie korzystać z zasobów przyrody;
-Podejmować próby przekazywania pozytywnych wartości osobom ze swego najbliższego otoczenia;
-Dostrzegać piękno otaczającej przyrodyData powstania: wtorek, 8 lis 2005 12:40
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 2157 razy