Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w Przedszkolu Miejskim Niezapominajka w Orzyszu

Numer ogłoszenia: 233016 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Miejskie " Niezapominajka" w Orzyszu , ul. 22 Lipca 4, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 423 71 14, faks 87 423 71 14.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzysz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w Przedszkolu Miejskim Niezapominajka w Orzyszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie zajęć dodatkowych i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w Przedszkolu Miejskim Niezapominajka w Orzyszu, w ramach projektu Wyrównajmy szanse współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Cel projektu - Wyrównanie szans edukacyjnych 58 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Orzysz w okresie 06.2014-06.2015 poprzez wygenerowanie dodatkowych 12 miejsc przedszkolnych i organizację zajęć edukacyjno - wychowawczych. Grupa docelowa: -12 dzieci, w wieku 3-5lat, z nowego naboru do nowoutworzonych miejsc przedszkolnych, - 46 dzieci, w wieku 3-5lat objętych opieką przedszkolną - uczestnicy zajęć dodatkowych Zajęcia obejmują: Zajęcia dodatkowe - język angielski: 252 godzin zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 58 dzieci, 2 godziny zajęć tygodniowo dla 1 grupy, trzy grupy, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa. Cele i zadania w ramach zajęć powinny obejmować co najmniej: - rozwijanie sprawności mówienia tzw. gimnastyka buzi i języka, - poprawa koncentracji dzięki konieczności uważnego słuchania, - zabawy ze słowami rozbudowujące słownictwo, - ćwiczenie pamięci, - stymulacja rozwoju werbalnego i komunikacji niewerbalnej, - uwrażliwianie na język obcy i ojczysty, rozwijanie inteligencji językowej, - stymulacja rozwoju społecznego dzieci. Zajęcia dodatkowe - tańce: 126 godzin zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 58 dzieci, 1 godzina zajęć tygodniowo dla 1 grupy, trzy grupy, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa. Cele i zadania w ramach zajęć powinny obejmować co najmniej: - budowanie świadomości własnego ciała u dzieci, - doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej, - kształtowanie nawyków i ich utrwalanie w obszarze postawy, - kształtowanie koncentracji uwagi, orientacji w przestrzeni, lateralizacji, percepcji przestrzennej. Zajęcia dodatkowe - gimnastyka korekcyjna: 252 godzin zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 58 dzieci, 2 godziny zajęć tygodniowo dla 1 grupy, trzy grupy, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa. Cele i zadania w ramach zajęć powinny obejmować co najmniej: - korekcja wad postawy poprzez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy (oddechowe, mięśni grzbietu, pośladków, brzucha, korygujące ustawiania miednicy, czynne prostowanie i rozciąganie kręgosłupa), - profilaktyka wad postawy poprzez kształcenie nawyków i wpływ na postawę ciała ale też korekcja już występujących deficytów. Zajęcia dodatkowe - ogólnorozwojowe: 252 godzin zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 58 dzieci, 2 godziny zajęć tygodniowo dla 1 grupy, trzy grupy, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa. Cele i zadania w ramach zajęć powinny obejmować co najmniej: - rozwijanie i usprawnianie w dziecku cechy psychomotoryczne takich jak, orientacja w przestrzeni, orientacja w schemacie własnego ciała, zręczność, refleks, spostrzegawczość, oraz koordynacja ruchowa, - rozwijanie i usprawnianie kondycji fizycznej dziecka, wpływ na ogólny rozwój dzieci, - wzmacnianie organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy dziecka, - usprawnianie procesu lateralizacji, - usprawnianie motoryki - także małej, - wsparcie rozwoju procesów emocjonalnych i zachowań społecznych oraz rozwoju mowy dzieci. Zajęcia dodatkowe - psychologiczne: 504 godziny zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 58 dzieci, 2 razy w tygodniu po 6 godzin zajęć, grupy 3-4 osobowe, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa. Cele i zadania w ramach zajęć powinny obejmować co najmniej: - rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dzieci w tym niepełnosprawnych, - prowadzenie obserwacji w zakresie całościowo rozumianego funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi, - konstruowanie opinii psychologicznych, na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka wraz ze wskazaniem działań korekcyjno - kompensacyjnych, - prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci objętych projektem, -współpraca z wychowawcami, rodzicami i personelem przedszkola w zakresie minimalizowania zaburzeń zachowania czy rozwoju przedszkolaków, - diagnozowanie środowiska w którym funkcjonują dzieci (rodzinne, przedszkolne, rówieśnicze), rozpoznawanie potencjalnych możliwości dzieci oraz indywidualnych potrzeb i umożliwianie ich zaspokojenia, - rozpoznawanie przyczyn problemów opiekuńczo - wychowawczych - diagnoza deficytów w sferze społecznej, rozwojowej, wychowawczej, - organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez wskazanie działań wychowawczych, kompensacyjnych, instytucji zewnętrznych wspierających rodzinę i dziecko, - podejmowanie działań profilaktyczno- zapobiegawczych, - integracja sensoryczna w zakresie małej motoryki, koncentracji uwagi, motywacji. Zajęcia dodatkowe - pedagogiczne: 504 godziny zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 58 dzieci, 2 razy w tygodniu po 6 godzin zajęć, grupy 3-4 osobowe, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa. Cele i zadania w ramach zajęć powinny obejmować co najmniej: - diagnoza w zakresie rozwoju motorycznego dzieci, - ćwiczenia w zakresie rozwoju grafomotorycznego dzieci, - ćwiczenia z zakresu zdiagnozowanych przez psychologa deficytów koncentracji uwagi, - wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego, - ćwiczenia wyrównujące deficyty w zakresie zaburzeń rozwoju funkcji wzrokowo - ruchowych (uwagi, spostrzegania, pamięci wzrokowej, wyobraźni przestrzennej, motoryki, integracji percepcyjno - motorycznej oraz lateralizacji), - ćwiczenia z zakresu percepcji (wzrok, słuch, dotyk) i lateralizacji. Zajęcia dodatkowe - logopedyczne: 1005 godzin zajęć (1godzina zajęć = 30 minut), uśrednione parametry: 58 dzieci, 4 razy w tygodniu po 6 godzin zajęć, grupy 3-4 osobowe, czas trwania zajęć 30 minut jedna grupa. Cele i zadania w ramach zajęć powinny obejmować co najmniej: - diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci, - prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej, -usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia, - stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych, - usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, - pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy, - prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę. Wszystkie zajęcia muszą być realizowane na zasadzie zintegrowanych działań nauczycieli przedszkola i specjalistów zatrudnionych do realizacji zajęć dodatkowych. Zadania leżące w zakresie usług świadczonych przez poszczególne osoby muszą być realizowane zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu Wyrównajmy szanse. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Wykonawca samodzielnie stworzy i przedstawi Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usługi, programy i koncepcję przeprowadzenia zajęć. Zamawiający zastrzega że w programie Wykonawcy muszą znaleźć się pomoce dydaktyczne właściwe dla realizacji przedmiotu zamówienia, które dostarczy Wykonawca, przy czym Zamawiający inwencji Wykonawcy pozostawia kwestię ich autorstwa (pochodzenia) a doświadczeniu zawodowemu ich rodzaj. Wykonawca będzie prowadził dziennik zajęć, gdzie będzie wykazywał dzieci uczestniczące na zajęciach, tematy zajęć oraz frekwencję. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wstępnej diagnozy oraz przygotowania w formie pisemnej opinii na początku, w połowie i na końcu realizacji programu dla każdego dziecka uczęszczającego na zajęcia (w zakresie każdych z 7 zajęć). Psycholog, pedagog i logopeda będą prowadzili indywidualne karty pracy dla każdego dziecka. Wykonawca zagwarantuje bezpieczeństwo dzieci i mienia podczas wykonywania zajęć. Harmonogramy zajęć zostaną uzgodnione z osobami prowadzącymi zajęcia w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy. Może zaistnieć konieczność zmiany godzin w okresach miesięcznych. Wykonawca musi zadeklarować gotowość świadczenia usługi bezpośrednio w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje ciągłość świadczenia usługi. W przypadku czasowej, przemijającej niemożności świadczenia usług przez osoby wskazane w wykazie osób Wykonawca zagwarantuje zastępcze ich wykonanie przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, po akceptacji przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.11.00.00-8, 85.12.12.70-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SIWZ); (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie posiadania doświadczenia przy realizacji co najmniej 724 godzin zegarowych zajęć o charakterze edukacyjnym w okresie ostatnich trzech lat od złożenia oferty lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia będącego załącznikiem do SWIZ (załącznik nr 3) oraz poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne posiadanie wiedzy i doświadczenia). W każdej chwili realizacji umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznego przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość oświadczenia spełniania warunków w zakresie doświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SIWZ); (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie dysponowania zespołem składającym się z osób posiadających kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych (załącznik nr 4 do SIWZ). Będą to co najmniej: - jedna osoba posiadająca kwalifikacje i wykształcenie do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013r, poz. 1207, z póź. zm.), wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, posiadająca świadectwo znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, i potwierdza to dokument o którym mowa w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013r, poz. 1207, z póź. zm.); - jedna osoba posiadająca kwalifikacje i wykształcenie do prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolu - tańce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013r, poz. 1207, z póź. zm.), wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia do nauki tańca zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie; - jedna osoba posiadająca kwalifikacje i wykształcenie do prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolu - gimnastyka korekcyjna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013r, poz. 1207, z póź. zm.), wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia do nauki gimnastyki zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie; - jedna osoba posiadająca kwalifikacje i wykształcenie do prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolu - zajęcia ogólnorozwojowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013r, poz. 1207, z póź. zm.), wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie; - jedna osoba posiadająca kwalifikacje i wykształcenie do prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolu - psychologiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013r, poz. 1207, z póź. zm.), wykształcenie wyższe psychologiczne, co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi; - jedna osoba posiadająca kwalifikacje i wykształcenie do prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolu - pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013r, poz. 1207, z póź. zm.), wykształcenie wyższe pedagogiczne, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe; - jedna osoba posiadająca kwalifikacje i wykształcenie do prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolu - logopedyczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013r, poz. 1207, z póź. zm.), wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalizacja z zakresu logopedii, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe; Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez: a) złożenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, b) złożenie oświadczenia stwierdzającego, iż osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, c) podanie informacji o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie. Powyższy warunek musi być spełniony dla każdej z części zamówienia z osobna (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, poprzez złożenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentów wymiennych w ust. 7 pkt. 2, 5-6 SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP. w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne, dołączone do oferty zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument dotyczący oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z treści zobowiązania lub innego dokumentu na wynikać kwestia regulacji sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. - Wykonawca jest zobowiązany do wykazania spełnienia powyższych warunków nie później niż na dzień składania ofert. Tylko w zakresie wykazu osób Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia załącznika nr 8 do SIWZ najpóźniej do dnia podpisania umowy. - Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przedszkole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu ul. 22 Lipca 4 12-250 Orzysz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu ul. 22 Lipca 4 12-250 Orzysz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieData powstania: piątek, 11 lip 2014 12:18
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 805 razy