Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego w Orzyszu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego przy ul. 22 Lipca 4 oraz ul. Wojska Polskiego.
Rada Rodziców działa na podstawie:
1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. Nr 95 z 1991 r.)
2. Niniejszego regulaminu.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

1. Rada Rodziców jest przedstawicielem rodziców, opiekunów.
2. Współpracuje z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym placówkę i organem nadzorującym.

III. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

Zadaniem Rady Rodziców jest:
1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawcvzym i dydaktycznym.
2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

IV. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.
2. Rada Rodziców powinna składać się z co najmniej dwóch reprezentantów z każdej grupy.
3. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza, trzech osób stanowiących komisję rewizyjną oraz członków, którzy są przedstwicielami rodziców z poszczególnych grup.
4. Działalnością Rady kieruje Przewodniczący.
5. Osoby wymienione w ust. 3 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.
6. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
- indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady,
- propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.
7. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
- złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
- odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

V. ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

Zadania Przewodniczącego Rady Rodzicóww.

1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
2. Opracowanie projektu planu wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.
3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.
4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.
5. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.
6. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

Zadania Skarbnika Rady Rodziców:

1. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.
2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1. Dokonywanie raz na kwartał kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady.
2. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

VI. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
4. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
5. Rodzice wpłacają w pierwszym kwartale ustaloną składkę.
6. Pieniądze przyjmowane są na zbiorcze listy oraz dowody wpłaty stanowiące druk ścisłego zarachowania.
7.Rada Ustala preliminaż wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego.
8. Rada Rodziców może zatrudnić na umowę - zlecenie osoby do wykonywania określonych zadań.
10. Fundusze Rady mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, mitingów, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i pedagogów.
10. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminażem wydatków.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego w Orzyszu

2. Kadencja Rady trwa 1 rok.
3. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady w roku poprzednim.
4. Przwodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy (łącznie z finansowymi) związane z działalnością Rady Rodziców.
5. Decyzja o rozwiązaniu Rady w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75 % członków Rady.
6. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
7. Regulamin obowiązuje wszytkich członków Rady Rodziców.
8. Zebrania Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co namniej połowa członków.
9. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.
10. Zebrania Rady Rodzicółw są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.
11. Protokół z posiedzenia sporządza osoba wskazana przez prowadzącego zebranie lub sekretarz.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2001 r.
Podpisy członków Rady Rodziców.
Data powstania: poniedziałek, 4 paź 2004 14:19
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 3569 razy