Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

Orzysz, dnia 07.04.2005 r.

ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie w Orzyszu
ADRES: 12-250 Orzysz, ul.22 Lipca 4
TELEFON/FAX: (087) 432 71 14
E-MAIL: przedszkole@orzysz.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
/Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r./


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont sali zajęć, pomieszczenia gospodarczego, w.c. dzieci oraz w.c. personelu w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. 22 Lipca 4:

• Przygotowanie powierzchni i malowanie ścian, sufitów
• Położenie płytek
• Demontaż świetlówek i montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych
• Wymiana mieszacza natryskowego, zabudowa rur kanalizacyjnych
• Wymiana i montaż baterii umywalkowej, ustępu.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Bożeny Szewczyk, ul. 22 Lipca 4, tel. 423 71 14 pok nr 6.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
5. Termin wykonania zamówienia – do 12 sierpnia 2005 r.
6. Oferty należy składać do dnia 25 kwietnia 2005 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6.
7. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 25 kwietnia o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 6.
8. Kryteria oceny oferty: najniższa cena – 100 %.
9. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- nie są wykluczeni na podstawie art. 24 w/w Ustawy,
- spełniają wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
10. Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Data powstania: czwartek, 7 kwi 2005 10:18
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 14 wrz 2005 14:07
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1450 razy