Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Rozwiązując sytuacje konfliktowe w przedszkolu powinno się kierować dobrem placówki i unikać nagłośnienia sytuacji konfliktowych, gdyż powodować to może niepotrzebne napięcia i problemy między zainteresowanymi stronami.

1/ Konflikt nauczyciel – rodzic.
Gdy dochodzi do konfliktu nauczyciel – rodzic i bezpośrednia rozmowa rodzica z nauczycielem nie rozwiąże problemu, rodzic zgłasza sprawę dyrektorowi.
Dyrektor umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola z udziałem zainteresowanych stron, bez angażowania osób z zewnątrz. W tym celu przeprowadzone będą rozmowy negocjacyjne w celu zażegnania lub złagodzenia konfliktu.
Jeżeli rozmowy negocjacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów powinno się włączyć w rozwiązanie sporów „mediatora”.
Jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowaną stronę może ona zwrócić się o rozwiązanie problemu do organu prowadzącego przedszkole, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, ZNP lub sądu. Jeżeli spór rozstrzyga organ nadzorujący, prowadzący, ZNP lub sąd – strony są informowane o rozstrzygnięciach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

2/ Konflikt nauczyciel – nauczyciel.
Strona „poszkodowana” może bezpośrednio zwrócić się do strony przeciwnej z prośbą o wyjaśnienie. Może także poprosić o pomoc „mediatora’. „Mediator” wyjaśnia sprawę z obiema stronami i stara się znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Jeśli to także okaże się niemożliwe, zgłasza sprawę do dyrektora przedszkola.
W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora strony mogą odwołać się w ciągu 14 dni do organu prowadzącego przedszkole.

3/ Konflikt dziecko – dziecko.
Problemy tego rodzaju rozwiązuje wychowawca grupy, z ewentualną pomocą dyrektora przedszkola. Powiadomienie o konflikcie rodziców dziecka pozostawia się do dyspozycji wychowawcy.

4/ Konflikt dyrektor – rada pedagogiczna.
Spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygnięte są na zebraniach rady pedagogicznej.
W przypadku nie rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego przedszkole.

5/ Konflikt dyrektor – rada rodziców.
Spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora.

Zaopiniowano na Radzie Pedagogicznej w dn. 29.09.2005 r. – protokół nr 01/05/06

Orzysz, dn. 29.09.2005 r.

Data powstania: wtorek, 8 lis 2005 13:06
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1734 razy