Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W ORZYSZU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 28.06.2007 r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu jest przedszkolem publicznym.
2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miejski w Orzyszu.
3. Przedszkole jest jednostką budżetową organu prowadzącego, powstałą z połączenia Żłobka Miejskiego, Przedszkola Garnizonowego i Przedszkola Miejskiego w Orzyszu.
4. Siedziba Przedszkola znajduje się w Orzyszu, przy ul. 22 Lipca 4
tel/fax 087-4237114 i tel. 087- 4237033;
oraz w filii ul. Wojska Polskiego 9d. tel. 087-4238856;
e-mail: przedszkole@orzysz.pl
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Warmińsko - Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie filia w Ełku.
6. Organ prowadzący wykonuje swoje funkcje i zadania poprzez Burmistrza i Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu.
7. Organ prowadzący może nadać nazwę przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej.
8. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o następującej treści:
Przedszkole Miejskie
ul.22 Lipca 4
12-250 Orzysz
tel.087/42 37 114.
REGON 001011282. NIP 849-14-35-147

§ 2
Przedszkole działa w oparciu o przepisy z ustawy o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie, które określają cele i zdania działalności, dokonują podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi organami, a także regulują zasady współdziałania między nimi:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.),
3) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
4) Konwencja Praw Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527),
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 i z 1999 r. Nr 67, poz. 753),
6) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
7) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 i z 2003 r. Nr 107, poz. 1003),
9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114),
10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232),
11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 222) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
12) Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2007 nr 80, poz. 542 ),
13) Niniejszy statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr 03/06/07 Rady Pedagogicznej z dnia 28.06.2007 r.

§ 3
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
1) Urząd Miasta i Gminy w Orzyszu,
2) rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 4
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w zakresie wspomagania indywidualnego rozwoju wychowanka, opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci w oparciu o podstawy programowe.

2. Realizując cele Przedszkole w szczególności:
1) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
2) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
3) tworzy warunki do wielostronnego, intensywnego uczestnictwa dzieci w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata,
4) organizuje różnorodne sytuacje wychowawczo – edukacyjne,
5) kształtuje czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwija ich sprawność ruchową,
6) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
7) tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające nabywaniu dojrzałości i gotowości podjęcia przez dziecko nauki w szkole,
8) kształtuje postawę patriotyczną, poprzez budzenie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i przynależności państwowej,
9) zapewnia opiekę dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (po dostarczeniu zaświadczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o stanie możliwości rozwojowych dziecka, jeśli dziecko nie zagraża bezpieczeństwu i higienie własnej i innych dzieci), na warunkach przedszkola ogólno dostępnego.

3. Przedszkole uznaje prawo do religijnego wychowania dzieci i na życzenie rodziców, organizuje naukę religii. Zajęcia odbywają się dla dzieci 3 i 4-letnich:
 dwa razy w tygodniu od 15 do 20 minut,
 dla dzieci 5 i 6-letnich,
 dwa razy w tygodniu od 25 do 30 minut.

4. Dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na uczestnictwo w zajęciach religii, mają zapewnioną opiekę wychowawczą.

§ 5
1. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez takie formy jak:
 zebrania ogólne rodziców,
 zebrania grupowe,
 konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami i specjalistami,
 udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych,
 uczestnictwo w zajęciach logopedycznych.

2. Po konsultacji z nauczycielem, rodzice podejmują decyzję o skorzystaniu z pomocy specjalistów zatrudnionych w poradni oraz przedszkolu. Pomoc ta dotyczy:
 przyspieszenia obowiązku szkolnego,
 dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka,
 opieki logopedycznej,
 wczesnego wspomagania rozwoju.

3. Powołuje się zespół wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie opinii poradni pedagogiczno- psychologicznej.

4. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą:
 psycholog,
 pedagog,
 logopeda,
 oligofrenopedagog,
 nauczyciel,
 oraz inny specjalista w zależności od potrzeb rozwojowych.

5. Po wyrażeniu przez rodziców zgody, nauczyciel zapoznaje się z opinią poradni, diagnozuje wyniki badań i zalecenia dotyczące indywidualizacji procesu rozwoju i wychowania dziecka.

§ 6
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę przestrzegając zasady:
1) działalność wychowawczo– dydaktyczna organizowana jest zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, higieny pracy umysłowej oraz ze wskazówkami psychologii,
2) nauczyciel ponosi odpowiedzialność za dziecko w czasie jego pobytu w przedszkolu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa,
3) wychowankowie przebywają codziennie na świeżym powietrzu – w zależności od warunków atmosferycznych oraz w pomieszczeniach wietrzonych i z dopływem świeżego powietrza,
4) nie organizuje się wycieczek, spacerów z wychowankami podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, deszczu oraz innych anomalii pogodowych i przy temperaturze –100C. Dziecko bez odpowiedniego ubrania może pozostać w przedszkolu pod opieką innych osób, w salach zajęć powinna być zapewniona temperatura co najmniej +18 0C,
5) podczas wyjścia z wychowankami poza teren przedszkola zapewnia się jednego opiekuna na piętnaścioro dzieci,
6) w wycieczkach turystyczno– krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,
7) nauczyciel w trakcie spacerów i wycieczek zobowiązany jest sprawdzić stan ilościowy wychowanków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
8) nauczyciel wychodzący z dziećmi poza teren przedszkola zobowiązany jest dokumentować ten fakt w karcie wycieczki i na liście uczestników,
9) w czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym opieką zajmują się conajmniej dwie osoby bez względu na stan grupy,
10) w czasie prowadzenia zajęć z wychowania zdrowotnego należy zwracać szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydajności organizmu dzieci, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie trudności i intensywności,
11) ćwiczenia powinny być prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących,
12) w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych, przedszkole powinno prowadzić wśród dzieci systematyczną pracę nad podstawową znajomością przepisów ruchu drogowego, poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego,
13) grupa przedszkolna nie może liczyć więcej niż 25 dzieci – zgodnie z przepisami ustawy o Systemie Oświaty,
14) od momentu przekazania dziecka pracownikowi przedszkola odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole,
15) podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci na korytarzu pełni dyżur woźna oddziałowa, która ma obowiązek potwierdzić odbiór dziecka przez rodzica, opiekuna lub osobę upoważnioną,
16) w czasie zajęć dodatkowych typu: języki obce, rytmika, logopedia; opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Jest ona odpowiedzialna również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą,
17) przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola,
18) w przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich; ponadto, Przedszkole nie podaje żadnych leków dzieciom na polecenie Rodziców,
19) w przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka nauczyciel powinien jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku kontaktu skonsultować się z lekarzem,
20) nauczyciel, lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców (prawnych opiekunów dziecka) i zabezpieczyć miejsce wypadku.

2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
1) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo,
2) upoważnienie powinno zawierać pełne dane, w tym numer i serię dowodu osobistego osoby odbierającej i podpis; pismo powinno zostać złożone przez rodziców (opiekunów) u nauczyciela danej grupy lub u dyrektora przedszkola,
3) przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,
4) o przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola, w takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka,
5) jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów),
6) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów dziecka), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka),
7) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,
8) rodzice i opiekunowie odbierają dziecko bezpośrednio z sali,
9) w drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je przyprowadzające i odprowadzające (rodzice, prawni opiekunowie),
10) dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione,
11) z szatni do sali zabaw dziecko powinno być odprowadzone przez rodziców,
12) upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią (rodzeństwo) będzie respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie potwierdzony w obecności dyrektora przedszkola,
13) rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa,
14) w przypadku, gdy nauczyciel zajmuje się nieodebranym dzieckiem po godzinach pracy, rodzic pokrywa koszty nadgodziny nauczyciela zgodnie z obowiązującą stawką stosowaną do obliczania godzin ponadwymiarowych, przy czym każda rozpoczynająca się godzina będzie traktowana jako cała. W szczególnych przypadkach, może nastąpić wszczęcie procedury prawnej oraz poinformowany zostanie Komisariat Policji.

§ 7
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
 jednego nauczyciela w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału,
 dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 godzinnego czasu pracy.
2. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc woźną oddziałową lub innego kompetentnego pracownika przedszkola.
3. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz drugiej osoby (drugi nauczyciel, woźna oddziałowa, rodzic lub inny kompetentny pracownik przedszkola).
4. Za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy, zabawek i sprzętu znajdującego się w sali zabaw odpowiada nauczyciel, któremu powierzono oddział.
5. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
6. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
7. W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.

§ 8
1. Zadania nauczyciela związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo– dydaktycznej polegają na:
1) tworzeniu długofalowych, rocznych, miesięcznych i dwutygodniowych planów pracy z dzieckiem, które są zgodne z podstawami programowymi, dostosowane do grupy wiekowej dziecka, dostosowane do celów przedszkola,
2) uwzględnieniu w planach indywidualnej pracy z dzieckiem, zaspakajania jego potrzeb oraz aktywności, pogłębiania jego zainteresowań i możliwości,
3) dostosowaniu metod pracy do możliwości dzieci a tematykę zajęć do ich zainteresowań,
4) docenianiu wysiłku dziecka włożonego w pracę bez względu na jej efekt,
5) prowadzenie pracy wychowawczo– dydaktycznej poprzez zajęcia indywidualne, zespołowe i z całą grupą, różnorodne zabawy, stwarzanie odpowiednich warunków higieniczno– zdrowotnych (organizowaniu pobytu w ogrodzie przedszkolnym, spacerów i wycieczek).

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość planowania i prowadzenia pracy wychowawczo – dydaktycznej przed dyrektorem przedszkola, rodzicami.

3. Zadania nauczyciela związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci to:
obserwacja zachowania dziecka w różnych sytuacjach,
zbieranie rzetelnej wiedzy o dziecku,
dyskretnie prowadzona obserwacja, nie ingerująca w zachowanie dziecka,
obserwacja dziecka w naturalnych warunkach i w miejscu,
dokumentacja tych obserwacji.

4. Dokumentowanie obserwacji pedagogicznych jest obowiązkowe, natomiast sposób dokumentowania jest dowolny i nauczyciel ma w tym zakresie swobodę wyboru. Dokumentacja służy jedynie nauczycielowi do bezpośredniej pracy z dzieckiem, może być też wykorzystana w trakcie rozmów z rodzicami.

5. Zadania nauczycieli związane ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno– pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną polegają na:
1) organizowaniu badań mających na celu zwróceniu uwagi na dzieci potrzebujące pomocy,
2) dotarciu do świadomości rodziców oraz kierowaniu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi do odpowiednich specjalistów,
3) organizowaniu spotkań ze specjalistami kierowanymi do rodziców oraz innych nauczycieli,
4) organizowaniu na terenie przedszkola zajęć korekcyjnych dla dzieci potrzebujących pomocy w tym zakresie,
5) ścisłym respektowaniu i wykonywaniu zaleceń specjalistów,
6) tworzeniu życzliwej atmosfery otaczającej dzieci wymagające pomocy specjalistów poprzez: śledzenie przebiegu kuracji, odpowiednie postępowanie z dzieckiem w kolejnych etapach leczenia, wspieranie dziecka w trudnych i przełomowych momentach.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 9
Organami przedszkola są:
I. Dyrektor przedszkola.
II. Rada pedagogiczna.
III. Rada rodziców.

§ 10
I. DYREKTOR PRZEDSZKOLA
1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz dyrektor przedszkola, powoływany w drodze konkursu.

2. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

3. Dyrektor przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) opracowuje program rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
4) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
5) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, po zaopiniowaniu przez organ nadzorujący,
6) stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
7) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
8) jest zobowiązany do organizowania dla pracowników placówki różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie,
9) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,
10) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i jest odpowiedzialny za ich prawidłowe wykorzystanie,
12) organizuje administrację, finanse i gospodarczą obsługę przedszkola,
13) współpracuje z pozostałymi organami przedszkola oraz instytucjami i organizacjami wspomagającymi działalność przedszkola,
14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
15) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
16) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
17) prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzji dyrektora wymagają w szczególności następujące sprawy:
zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników przedszkola,
przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
skreślanie z listy wychowanka w przypadkach określonych w statucie przedszkola; skreślenie z listy następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

§ 11
II. RADA PEDAGOGICZNA
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonymi programami, planami, regulaminami i terminarzem.
4. Rada obraduje na zebraniach plenarnych, które mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego lub 1/3 członków rady. Posiedzenia rady zwołuje dyrektor.
5. Zebrania rady odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w jego połowie i na zakończenie. Pozostałe spotkania odbywają się zgodnie z terminarzem i bieżącymi potrzebami placówki.
6. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
7. Termin posiedzenia rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości z tygodniowym wyprzedzeniem.
8. W zawiadomieniu o posiedzeniu rady dyrektor powinien podać proponowany porządek obrad.
9. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
10. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
11. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
12. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
13. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
1) przygotowanie i zatwierdzenie projektu statutu przedszkola,
2) opracowanie i zatwierdzenie programów pracy przedszkola,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
6) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach.
14. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i przedstawia do zaopiniowania radzie rodziców. 
15. Członkowie rady mają prawo:
1) do zgłaszania wniosków uzasadnionych podnoszeniem jakości pracy przedszkola,
2) wniesienia punktu do porządku obrad rady,
3) pełnej informacji z zakresu zarządzania i gospodarki finansowej przedszkola.

16. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie dyrektora.
17. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.
18. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
19. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste.
20. Podstawowym dokumentem działania rady pedagogicznej jest księga protokołów, która może być udostępniana tylko na terenie placówki – do wglądu wszystkim członkom rady, wyznaczonym przedstawicielom organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Innym osobom księga może być udostępniona po podjęciu stosownej uchwały przez radę.
21. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w terminie 7 dni i wpisywany do księgi protokołów.
22. Protokół zebrania podpisuje przewodniczący, protokolant wyznaczony na podstawie ustalonej kolejności oraz członkowie rady.
23. Członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.
24. Protokół zatwierdza się poprzez wyłożenie księgi do odczytania i podpisania przez członków.
25. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizacje pracy przedszkola,
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 12
III. RADA RODZICÓW
1. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
2. Rada rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola.
3. Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.
4. Rada rodziców jest organizacją społeczną, której celem jest:
1) zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej,
2) prezentowanie wobec dyrektora oraz władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola,
3) współdziałanie z dyrektorem, radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z pracą opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną i wynikającymi z niej zadaniami dla rodziców,
4) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału i realizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego oraz udzielanie pomocy materialnej na rzecz przedszkola.
5. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem placówki – dyrektor zawiesza ich wykonanie.
6. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
7. Regulamin określa szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów swych przedstawicieli.
8. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel z każdego oddziału.
9. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez ogół rodziców na zebraniu ogólnym.
10. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
11. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
12. Rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem przedszkola ma możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale.
13. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
14. Rada rodziców:
1) opiniuje statut przedszkola, programy, projekt planu finansowego,
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy,
3) ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu prowadzącego nadzór nad przedszkolem,
4) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy przedszkola w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.

§ 13
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Organy przedszkola zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji między sobą o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
3. Rodzice, nauczyciele przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
4. Podstawowe formy współdziałania to:
1) zebrania ogólne rodziców organizowane dwa razy w ciągu roku szkolnego,
2) zebrania grupowe,
3) konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami i specjalistami,
4) udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych,
5) udział rodziców w zajęciach otwartych,
6) zaproszenie dyrektora przedszkola lub innego przedstawiciela rady pedagogicznej na posiedzenie rady rodziców,
7) udział zaproszonego przewodniczącego lub członka rady rodziców w posiedzeniu rady pedagogicznej.
5. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, rozwoju,
3) wyrażanie i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz innym organom przedszkola opinii na temat funkcjonowania placówki.
6. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
1) spory miedzy organami (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor przedszkola,
2) spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
3) spory rozstrzygane są na podstawie obowiązującego w przedszkolu Regulaminu Rozwiązywania Konfliktów.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 14
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników łącznie z ilością stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 15
1. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie od 6:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.
2. W przedszkolu funkcjonuje oddział żłobkowy, który zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 1- do 3 roku życia w godz. od 6:30 do 16:00.
3. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym (od 2,5 do 6 lat) w godz. od 6:30 do 16:30.
4. Dzieci 6 – letnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Czas pobytu dziecka 6 – letniego w przedszkolu nie może być krótszy niż 5 – godzin dziennie.
5. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
6. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i zatwierdzana jest w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
7. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystuje się na:
 przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo - gospodarczych,
 urlopy pracowników pedagogicznych i obsługowych.
8. W okresie zmniejszonej frekwencji, w czasie przerw świątecznych i ferii dopuszcza się ograniczenie liczby oddziałów. Przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.
9. Żywienie prowadzi się na suchym prowiancie w przypadku gdy ilość dzieci jest mniejsza niż 10 osób na terenie przedszkola.
10. Zmianę organizacji przedszkola (przekształcenie, zlikwidowanie) dokonuje organ prowadzący, z końcem roku szkolnego, który zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem podjętych działań, zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji rodziców.

§ 16
1. Każdy oddział jest powierzany opiece jednego nauczyciela, a w przypadku oddziału pracującego powyżej 5 godzin - dwóch nauczycieli. Liczbę nauczycieli w każdym oddziale ustala Organ prowadzący, na wniosek Dyrektora.
2. Tygodniowy wymiar godzin, w tym pedagogicznych zgodny z art. 42 ust. 3 ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) jest następujący:
 nauczyciele, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6 letnich – 25 godzin tygodniowo,
 nauczyciele pracujący z grupami dzieci 6 letnich – 22 godzin tygodniowo.

§ 17
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. W oddziale, gdzie znajduje się 2 – 3 dzieci niepełnosprawnych, liczba wychowanków wynosi od 15 do 20.
4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu, wybranego z pośród pisanych do wykazów programów dopuszczonych przez MEN do użytku przedszkolu, programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola.
5. Wybór programu oraz zestawu podręczników na dany rok szkolny zależy od decyzji rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i może być inny w każdym roku szkolnym.

§ 18
1. Nauczyciele przedszkola opracowują miesięczne plany pracy w oparciu o roczny Plan Pracy Przedszkola.
2. Plany powinny obejmować zadania zawarte w programie oraz określać formy i metody pracy uwzględniające możliwości wychowanków i ich potrzeby.
3. Dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu organizowany jest na podstawie ramowego rozkładu dnia. Nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 19
1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia:
 6 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów,
 salę widowiskową ( amfiteatr),
 pomieszczenia administracyjno -gospodarcze,
 kuchnię z pomieszczeniami gospodarczymi, zmywalnię,
 szatnię dla dzieci i personelu,
 2 gabinety logopedyczne (przy ul. 22 Lipca 4 i ul. Wojska Polskiego),
 2 ogrody – z wyposażeniem stałym.

§ 20
1. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: nauka języka obcego, religia, rytmika, logopedia. Zajęcia te organizowane są w przedszkolu na wniosek rodziców. Uczestnictwo dziecka w zajęciach uzależnione jest od zgody rodziców.
2. Terminy zajęć dodatkowych oraz wysokości opłat podawane są do wiadomości rodziców na pierwszym spotkaniu inaugurującym rok szkolny.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe posiadają wymagane kwalifikacje i specjalistyczne przygotowanie.
4. Zajęcia odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 21
1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli, specjalistów wspomagających rozwój dziecka ( logopeda) oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 22
Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.
1. Do obowiązków nauczyciela należy:
1) rzetelna realizacja zadań statutowych,
2) rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną,
3) wspieranie każdego wychowanka w jego rozwoju, dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,
4) kształcenie i wychowanie dzieci w umiłowaniu ojczyzny w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
5) dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich,
6) współpraca z domem rodzinnym wychowanka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
7) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
8) codzienne sumienne przygotowanie się do pracy z dziećmi,
9) prowadzenie dokumentacji zgodnie z określonymi przepisami
10) doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych,
11) współtworzenie dobrej atmosfery pracy w przedszkolu,
12) przestrzeganie podstawowych zasad bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy,
13) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań oraz dążenie do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
14) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie oraz rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej,
15) współpraca z psychologiem, pedagogiem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,
16) otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod i form pracy do jego możliwości,
17) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) oraz udzielanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,
18) przestrzeganie tajemnicy służbowej.

2. Do obowiązków nauczyciela religii należy:
1) realizowanie programu zatwierdzonego poprzez właściwe władze kościelne,
2) kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości,
3) wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie.

3. Do zadań logopedy należy:
1) przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia mowy dziecka,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach,
4) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii,
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
6) udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami,
7) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej,
8) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne i moralne,
9) przestrzeganie podstawowych zasad bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy,
10) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.

§ 23
1. Zadania pracowników obsługi i administracji. W przedszkolu zatrudnia się:
 opiekunki dziecięce,
 pomoc nauczycielki
 intendenta
 kucharza
 pomoce kucharza
 woźne oddziałowe
 woźny – konserwator

2. Do obowiązków opiekunki dziecięcej należy:
1) prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi,
2) czuwanie i odpowiedzialność za właściwą pielęgnację dzieci,
3) karmienie dzieci, wyrabianie u nich prawidłowego i samodzielnego nawyku jedzenia,
4) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce,
5) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny,
6) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne i moralne,
7) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
8) przestrzeganie podstawowych zasad bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy,
9) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników,
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.

3. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, poleconych przez nauczyciela grupy dzieci 3-letnich oraz innych wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
2) ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy,
3) zajmowanie się dziećmi wymagającymi natychmiastowej opieki i pomocy,
4) pomoc przy czynnościach samoobsługowych dzieci, wspólnie z nauczycielem dbanie o ich zdrowie, bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd,
5) pomoc nauczycielce podczas spacerów, wycieczek i uroczystości przedszkolnych,
6) nakrywanie do posiłków zgodnie z zaleceniami nauczycielki,
7) pomoc w estetycznym urządzaniu sali,
8) utrzymywanie porządku w kącikach zabaw,
9) utrzymywanie w czystości i sprawności zabawek,
10) wykonywanie innych poleceń nauczycielki,
11) uczestnictwo w zajęciach z dziećmi, przy których jest wymagana pomoc,
12) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne i moralne,
13) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
14) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

4. Do obowiązków intendenta należy:
1) prowadzenie zaopatrzenia placówki,
2) kierowanie i sprawowanie nadzoru nad żywieniem w placówce,
3) ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy,
4) planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia przedszkola w artykuły żywnościowe, gospodarcze,
5) sporządzanie raportów żywieniowych oraz pilnowanie utrzymania się w stawce żywieniowej,
6) uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podawanie ich treści na okres 10 dni dyrektorowi,
7) wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców,
8) sprawowanie nadzoru nad żywieniem w przedszkolu oraz przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci,
9) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) przy wykonywaniu obowiązków stosowanie ścisłej zasady ujętej w instrukcji obiegu dokumentacji finansowo – księgowej,
11) bieżące informowanie dyrektora w sprawach dotyczących swojej działalności,
12) odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych, za ich jakość i termin przydatności do spożycia,
13) utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp i ppoż.,
14) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników,
15) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne i moralne,
16) współtworzenie dobrej atmosfery pracy w przedszkolu,
17) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

5. Intendent pełni jednocześnie obowiązki kasjerki:
1) prowadzi kasę przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) przyjmuje opłaty za usługi świadczone przez przedszkole,
3) sporządza raporty kasowe,
4) przestrzega ustalonego limitu pogotowia kasowego,
5) przyjmuje wpłaty na podstawie wystawionych kwitów przychodowych,
6) wykonuje wszelkie inne prace zlecone przez dyrektora, a wynikające z zajmowanego stanowiska,
7) ściśle współpracuje z Zespołem Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli.

6. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:
1) utrzymanie w należytej czystości i pilnowanie porządku w powierzonych jej pomieszczeniach,
2) ścisłe przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
3) utrzymywanie w czystości i sprawności zabawek oraz odkażanie ich w miarę potrzeb,
4) pełnienie dyżurów w szatni podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci,
5) pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych,
6) przygotowywanie stołówki do posiłków oraz przydzielanie porcji zgodnie z przewidywanymi normami żywieniowymi, porządkowanie stołówki po posiłku,
7) wykonywanie poleceń nauczycielki i pozostawanie do jej dyspozycji,
8) wspólne z nauczycielką dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
9) taktowne, kulturalne odnoszenie się do dzieci, rodziców i współpracowników,
10) wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dbanie o przyjazną atmosferę w pracy,
11) uczestniczenie w spacerach, wycieczkach oraz pobycie na placu przedszkolnym dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci,
12) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników,
13) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne i moralne,
14) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi środków czystości,
15) pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach,
16) nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycielki,
17) pielęgnowanie roślin na terenie przedszkola,
18) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

7. Do obowiązków kucharki należy:
1) przygotowywanie posiłków zgodnie z normami dietetyki dzieci,
2) ścisłe przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
3) przyrządzanie punktualnie posiłków w sposób zgodny z normami dietetycznymi oraz zasadami higieny,
4) branie udziału w ustalaniu jadłospisów, pobieranie produktów z magazynu, i oszczędne ich zużycie,
5) wydawanie porcji zgodnie z normami żywnościowymi,
6) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,
7) zobowiązanie do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników,
8) wspólne z innymi pracownikami przedszkola dbanie o przyjazną atmosferę w pracy,
9) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem,
10) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,
11) prowadzenie rejestru procesów produkcyjnych,
12) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
13) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników,
14) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne i moralne,
15) współtworzenie dobrej atmosfery pracy w przedszkolu,
16) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora,
17) odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni,
18) ponoszenie odpowiedzialności za koordynację pracy i stan sanitarno – techniczny w kuchni,
19) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

8. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
1) pomaganie w przyrządzaniu posiłków oraz w pracach kuchennych,
2) utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych pomieszczeń i sprzętu,
3) ścisłe przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
4) utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych,
5) wykonywanie czynności pomocniczych w procesie przygotowania i przyrządzania posiłków,
6) wykonywanie poleceń kucharki w zakresie gospodarki żywieniowej,
7) zmywanie i wyparzanie naczyń po posiłkach,
8) utrzymywanie w stanie używalności naczyń i sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń kuchennych,
9) zobowiązanie do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników,
10) wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dbanie o przyjazną atmosferę w pracy,
11) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,
12) używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania codziennych obowiązków,
13) odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni,
14) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników,
15) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne i moralne,
16) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

9. Do obowiązków woźnego - konserwatora należy:
1) konserwacja sprzętu w przedszkolu i ogrodzie,
2) utrzymywanie w należytej czystości przydzielonego pomieszczenia i sprzętu,
3) ścisłe przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp. i ppoż.,
4) dokonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek,
5) dbanie o estetykę ogrodu i otoczenia przedszkola, sprzątanie powierzonego odcinka terenu przedszkolnego, odgarnianie śniegu, koszenie trawy, zamiatanie, zgrabianie liści,
6) wykonywanie prac konserwacyjnych, malarskich na terenie obiektu,
7) używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem,
8) kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej,
9) zachowanie taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników,
10) wspólnie z innymi współpracownikami przedszkola dbanie o przyjazną atmosferę w pracy,
11) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników,
12) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne i moralne,
13) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE, PRAWA, OBOWIĄZKI
§ 24
1. Do przedszkola z oddziałem żłobkowym uczęszczają dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 latu, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
2. Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 25
2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.

3. Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się według następującego harmonogramu:
1) do 30 marca – wydawanie i przyjmowanie od rodziców wypełnionych „Kart zgłoszeń dziecka”,
2) do 15 kwietnia - kwalifikowanie dzieci do przedszkola na najbliższy rok szkolny przez komisję rekrutacyjną,
3) do 20 kwietnia – dyrektor wywiesza w miejscu dostępnym dla zainteresowanych, imienne listy dzieci przyjętych oraz informację dla rodziców dzieci nieprzyjętych, do kogo i w jakim terminie mogą składać podania o ponowne rozpatrzenie sprawy.

1. Jeżeli ilość dzieci zgłoszonych do przedszkola w ustalonym terminie nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu o dodatkowych przyjęciach decyduje dyrektor. Gdy ilość Kart – zgłoszeń będzie większa od limitu miejsc powoływana jest Komisja rekrutacyjna.

2. W skład Komisji wchodzą:
1) dyrektor przedszkola,
2) 2-ch przedstawicieli rady pedagogicznej,
3) 2-ch przedstawicieli rady rodziców,
4) przedstawiciel organu prowadzącego na wniosek dyrektora.

3. Komisji przewodniczy dyrektor.

4. Do przedszkola w pierwszej kolejności będą przyjmowane:
1) dzieci sześcioletnie, które mają obowiązek rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole,
2) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dziecko,
3) dzieci osób, wobec, których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa) oraz dzieci osób, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidztwa),
4) dzieci z rodzin zastępczych,
5) dzieci już uczęszczające do naszego przedszkola,
6) dzieci rodziców pracujących,
7) dzieci z rodzin wielodzietnych,
8) dzieci niepełnosprawne,
9) rodzeństwo dzieci już uczęszczających.

5. Odwołanie dotyczące rekrutacji dzieci, kieruje się do dyrektora, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o nie przyjęciu dziecka.

6. W ciągu roku szkolnego dzieci przyjmuje się na zwolnione miejsca decyzją dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną.

§ 26
1. Przedszkole zapewnia swoim wychowankom prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie zasadami higieny pracy umysłowej,
2) zaspakajania potrzeb dziecka, aktywności, indywidualizacji, organizowania życia społecznego, integracji,
3) poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności,
4) wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania,
5) akceptacji takim jakie ono jest,
6) korzystania z dóbr kulturalnych,
7) poszanowania własności,
8) znajomości swoich praw,
9) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
10) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
11) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
12) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
13) posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
14) spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
15) badania i eksperymentowania,
16) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
17) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
18) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
19) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,
20) zdrowego jedzenia,
21) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej.

2. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice (opiekunowie) we wrześniu, na początku roku szkolnego.

§ 27
1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) poszanowanie mienia w przedszkolu,
2) stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej:
 nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki,
 zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,
 dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,
 przejawiać właściwy stosunek do rówieśników osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

§ 28
1. Dyrektor może dokonać skreślenia dziecka w wieku 2,5 do 5 lat z listy wychowanków gdy:
1) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności,
2) rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole przez okres dwóch miesięcy,
3) jeżeli rodzice nie współpracują z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi, a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci,
4) gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzice nie dostarczają zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania w przedszkolu,
5) gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 15 września.

2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje uchwałą rady pedagogicznej na wniosek dyrektora. Uchwałę doręcza się rodzicom dziecka.

§ 29
1. Rodzice dzieci 6-letnich spełniających roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwienia nieobecności wychowanka przekraczającej 7 dni roboczych. W przypadku braku informacji o przyczynie nieobecności dziecka dyrektor pisemnie wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do natychmiastowego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Brak odzewu ze strony rodziców (prawnych opiekunów) powoduje przekazanie informacji dyrektorowi szkoły obwodu, do którego dziecko należy.

ROZDZIAŁ VII

RODZICE
§ 30
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory,
3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) przestrzeganie godzin pracy przedszkola,
6) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
7) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
8) przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola,
9) interesowanie się postępami dziecka,
10) uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

§ 31
1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współpracować i współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego skutecznego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danym oddziale,
2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola,
4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa tj. radę rodziców.
5) decydowania o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
6) uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych,
7) zapoznania się z jadłospisem na dany dzień,
8) proponowania charakteru zajęć dodatkowych.

§ 32
1. Formy współpracy przedszkola i rodziców:
 konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, dyrektorem,
 zebrania ogólne i grupowe,
 kąciki dla rodziców,
 zajęcia otwarte,
 wspólne uroczystości i imprezy – festyny,
 ankiety,
 inne formy zaproponowane przez rodziców lub radę pedagogiczną.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi przedszkola.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
4. Tekst statutu udostępniany jest przez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola oraz dla zainteresowanych do wglądu u dyrektora przedszkola.
5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z właściwymi przepisami.
6. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze uchwały przez radę pedagogiczną.
7. Statut wchodzi w życie uchwałą podjętą przez radę pedagogiczną.
8. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązujący Statut dotychczasowy.

Data powstania: poniedziałek, 24 wrz 2007 13:21
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1904 razy