Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena Pracy Szkoły Podstawowej za I semestr roku szkolnego 2003/2004

Ocena pracy Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu za I semestr roku szkolnego 2003/2004Szkoła Podstawowa w Orzyszu zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2003/2004 prowadzi nauczanie 744 uczniów uczęszczających do 29 oddziałów . Głównym obiektem Szkoły jest nieruchomość mieszcząca się na ulicy Wojska Polskiego 14. Ze względu na zbyt małą liczbę sal lekcyjnych w budynku głównym, część uczniów uczy się w innych obiektach: pięć klas pierwszych w dwóch pawilonach na terenie przedszkola miejskiego. Ponadto dwie klasy łączone 0 – I, II – III ze względu na dużą odległość od Orzysza oraz wiek uczniów nauczane są w dawnej Szkole Podstawowej we wsi Ogródek. Sześcioro uczniów objętych jest stałym nauczaniem indywidualnym: Aleksandra Zarzycka kl. III b nauczana przez kol. Alicję Daszkiewicz, Arkadiusz Grys kl. II b nauczany przez kol. Aldonę Mataj i kol. Bożenę Stankiewicz, Przemysław Olszewski kl. II d nauczany przez kol. Annę Rogowicz, Monika Góralczyk kl. II d nauczana przez Dorotę Śliwińską, Łukasz Tarnowski kl. IV c nauczany przez kol. Alicję Daszkiewicz, Przemysław Prusaczyk kl. II a nauczany przez kol. Kamilę Bogacko – Borkowską.
Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole prowadzi 49 nauczycieli (w tym 3 nauczycieli w Ogródku). Na pełnym etacie zatrudnionych jest 49 nauczycieli. Wykształcenie doktoranckie – 1, wykształcenie wyższe magisterskie posiada 38 nauczycieli, licencjat - 4, wyższe zawodowe – 1 SWP - 1, średnie pedagogiczne - 4. Szkoła zatrudnia 3 pracowników administracji, 12 pracowników obsługi i 5 pracowników budowlanych, dwóch stażystów.
W bieżącym roku szkolnym nastąpiły zmiany kadrowe: zatrudniono nauczycieli: Kamilę Mausolf i Marka Waszkiewicza nauczycieli języka angielskiego, Jolantę Nowacką i Alicją Daszkiewicz nauczycieli nauczania zintegrowanego. W związku z przejściem na urlop zdrowotny kol. Agaty Wójtowicz, na czas określony została zatrudniona kol. Anna Żuber.
W związku z przejściem kol. Anny Żuber na etat kształcenia zintegrowanego zatrudniono na czas określony kol. Annę Kulińską. Na czas urlopu zdrowotnego kol. Barbary Koziełło, zatrudniono kol. Jerzego Koziełło. Na czas określony za kol. Iwonę Szymanowicz, która przebywa na urlopie macierzyńskim zatrudniono kol. Daniela Wszeborowskiego.
Na czas określony za kol. Ewę Laskowską przebywającą na zwolnieniu lekarskim zatrudniono kol. Iwonę Trojnarską .
Kontynuowany jest proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli.
Kol. Barbara Koziełło kontynuuje naukę na Studium Licencjackim we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku na kierunku Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza, kol. Kamila Mausolf i kol. Marek Waszkiewicz kontynuują naukę na Studium Licencjackim we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku na kierunku Filologia Angielska, kol. Artur Żołnierowicz kontynuuje naukę na Studiach Magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zamiejscowy wydział w Białej Podlaskiej na kierunku wychowanie fizyczne,
kol. A. Żuber ukończyła naukę na Studiach Podyplomowych w Centrum Studiów Bałtyckich filia Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Socjoterapia.
Kol. M. Stachurka uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych.
W bieżącym roku szkolnym szkoła pracuje w oparciu o ogólnie obowiązujące akty prawne oraz dokumenty wewnątrzszkolne takie jak Plan Rozwoju Szkoły na lata 2001- 2004 zatwierdzony uchwałą Nr 9 R.P. w dn. 19.09.2002 , Szkolny Program Wychowawczy zatwierdzony uchwałą Nr 2 R.P. z dn. 13.09.2000r , Statut Szkoły zatwierdzony uchwałą
Nr 10 R.P. w dn.26.09.2002 r., WSO zatwierdzony uchwałą Nr 3 R.P. w dn.21.11.2002 r., Szkolny Program Profilaktyki zatwierdzony uchwałą Nr 5 RP w dniu 09 kwietnia 2003 r., Plan Działania Szkoły, w skład którego wchodzą: Harmonogram Posiedzeń Rady Pedagogicznej zatwierdzony uchwałą Nr 1 RP w dniu 18 września 2003 r., Szkolny Plan Doskonalenia Nauczycieli zatwierdzony uchwałą Nr 2 RP w dniu 18 września 2003 r., Kalendarz Imprez Szkolnych zatwierdzony uchwałą Nr 3 RP w dniu 18 września 2003 r. Opracowano również i wdrożono do realizacji Program Działań Naprawczych zatwierdzony uchwałą Nr 4 RP w dniu 12 listopada 2003 r.
Plan rozwoju szkoły obejmuje następujące obszary działania: kształcenie, opieka i wychowanie, organizacja i kierowanie szkołą . Plan poddawany jest raz w roku ewaluacji i w miarę potrzeb modyfikowany. Uzupełnieniem Planu w sferze wychowania jest Szkolny Program Wychowawczy, który w ścisłym powiązaniu ze Statutem Szkoły w ujęciu sześcioletnim wytycza cele w pracy wychowawczej szkoły. Ze względu na dużą ogólność programu wychowawczego szkoły, wychowawcy klas opracowują plan działań wychowawczych na dany rok szkolny dla danej klasy .
W bieżącym roku szkolnym zajęcia realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania sześcioklasowej szkoły podstawowej.
Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone zostały na zwiększenie liczby godzin przedmiotów obowiązkowych: klasa V historia i społeczeństwo, klasa VI matematyka, przyroda oraz zajęcia fakultatywne: dydaktyczno – wyrównawcze kl. I – III – 32 godzin, dyd.-wyr. klas IV – VI - 1 godzina, logopedia – 10 godzin,
zajęcia gimnastyki korekcyjnej - 4 godziny, zajęcia sportowo rekreacyjne – 10 godziny,
zaj. korekcyjno - kompensacyjne – 10 godzin, chór – 1 godzina,
zajęcia komputerowe - 4 godziny, zajęcia twórczości klas I – VI – 8 godzin.
Jednym z priorytetów w pracy szkoły jest dbałość o podnoszenie jakości pracy placówki. Cel ten realizowany był m.in. poprzez następujące działania:
- aktywnie działający system wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
- zdobywanie nowych kwalifikacji przez nauczycieli szkoły,
- wdrażanie autorskich programów pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
- udział w ogólnopolskich i regionalnych akcjach i programach edukacyjnych,
- tworzenie ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych,
- stymulowanie aktywności uczniów poprzez organizowanie różnych form rywalizacji międzyklasowej , konkursów przedmiotowych i tematycznych.
Na WSDN składa się praca zespołów samokształceniowych nauczycieli: zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale klasowym kl. IV – VI, przewodniczącym każdego z nich jest wychowawca klasy oraz zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego
(przew. Kamila Bogacka - Borkowska). W ramach pracy zespołów samokształceniowych odbywa się ewaluacja wybranych sfer pracy szkoły, doradztwo, lekcje otwarte i warsztaty, opracowywane są programy korygujące dla wybranych uczniów. W bieżącym roku poddano analizie wyniki sprawdzianu na podstawie raportu OKE oraz przeprowadzono i przeanalizowano wyniki próbnego sprawdzianu w klasach VI.
W ramach WDN w bieżącym roku szkolnym odbyły się 3 szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej poświęcone następującej tematyce :
- ewaluacja wyników sprawdzianu zewnętrznego klas VI,
- opracowanie Działań Naprawczych celem podniesienia stopnia opanowania przez uczniów kompetencji określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych .
W bieżącym roku szkolnym kontynuowany jest Program Pracy z Uczniem Zdolnym. Ideą wprowadzenia takiego programu jest :
- niesienie pomocy dzieciom w ujawnianiu posiadanych zdolności kierunkowych i ich rozwijaniu,
- wzmocnienie do korzystania z własnego potencjału intelektualnego,
- kształtowanie twórczej postawy wobec życia.
Autorskie programy dostosowane są do wieku dzieci, ich zainteresowań i posiadanych zdolności.
Dzieci są kierowane do udziału w programie na podstawie nominacji nauczycielskich.
Twórcami programów są nauczyciele naszej szkoły.
Uczniowie klas I – III są objęci programami :
- „ Spróbujmy razem-szybciej, szerzej, inaczej...”, którego celem jest rozwijanie zdolności ogólnych i zdolności poznawczych w czterech obszarach działań (przyspieszenie tempa nauki, rozszerzenie treści, różnicowanie poziomu trudności i kształtowanie myślenia twórczego).- prowadząca - Helena Stefaniuk-Owczarek.,
- Program zajęć teatralnych i plastycznych - prowadząca Dorota Paluch,
- „Dziecko nie jest aktorem. Ono bawi się w teatr”, program zajęć teatralnych – prowadząca Elżbieta Kaniowska – Hawryłyszyn,
- Program zajęć wychowawczych – prowadząca Elżbieta Kaniowska – Hawryłyszyn
- Program „Nad Śniardwami” realizowany przez kol. Beatę Podgórską .
Uczniowie klas IV – VI są objęci programami:
- regionalny – którego celem jest podejmowanie działań zmierzających do zapoznania z
najbliższym środowiskiem ucznia, prowadząca M. Stachurka (30 uczniów),
- regionalno - ekologicznym „ Orzysz- nasza mała Ojczyzna”, którego celem jest projektowanie działań w najbliższym środowisku oraz kształtowanie postaw proekologicznych. ( program opracowały kol. R. Kurpiewska, W. Bałdyga ), prowadząca kol. R. Kurpiowska (12 uczniów)
- matematycznym „ Matematyka inaczej”, którego celem jest kształtowanie logicznego myślenia, poszerzenie matematycznych zdolności kierunkowych ( W. Bałdyga) (13 uczniów)
- językowym „ Angielski – moje okno na Świat), którego celem jest poszerzenie wiedzy o krajach anglojęzycznych, rozwijanie zdolności lingwistycznych. ( K. Kizling,
A. Koplińska, K. Mausolf), (58 uczniów)
W sumie na zajęcia wchodzące w skład w/w programów uczęszcza 190 uczniów.
Celem wzmocnienia aktywności uczniów Szkoła kontynuuje konkurs – zabawę obejmujący wszystkie klasy I – VI, pod hasłem Konkurs o Tytuł Najlepszej Klasy w Ramach Etapu Edukacyjnego.

Zasady Konkursu opracowały dwa zespoły nauczycieli :
- zasady rywalizacji klas I – III – Kamila Bogacka - Borkowska
- klas IV – VI - Joanna Gontowska
Tytuł najlepszej klasy w ramach etapu edukacyjnego , uzyska klasa , która zdobędzie największą łączną liczbę punktów. Regulamin rywalizacji pozwala zaistnieć praktycznie wszystkim uczniom szkoły. Zwycięska klasa obok pucharu przechodniego otrzyma nagrodę finansową. Monitorowaniem wyników rywalizacji zajmują się nauczyciele: klasy I – III Kamila Bogacka – Borkowska, klasy IV – VI Joanna Gontowska .
Najwyższą średnią ocen za I semestr roku szk. uzyskała klasa V c – średnia ocen 4,17 - wych. Katarzyna Kizling, drugi wynik uzyskała kl. VI a – średnia 3,88 – wych. Joanna Gontowska, trzeci IV b – średnia 3,83 - wychowawca Agata Koplińska oraz klasa VI c – średnia ocen 3,83 – wychowawca Anna Kraszewska.
Uczniowie z najwyższą średnią ocen: Olender Ewa kl. V c średnia ocen 5,66, Myszczyńska Monika kl. V c średnia 5,44, Skorupska Sandra kl. V c średnia 5,44, Piotrowska Maryla
kl. V c – średnia ocen 5, 33, Kawecki Patryk kl. IV b średnia 5,33.

Ważnym uzupełnieniem i wzbogaceniem zajęć dydaktycznych są konkursy tematyczne inscenizacje , akademie , programy artystyczne. Zgodnie z kalendarzem imprez odbyły się akademie:
- Dzień Edukacji Narodowej – przygotowana przez kol. D. Paluch, kol. B. Podgórską, kol. W. Temczuk – Słodyczka
- Ślubowanie klas pierwszych – przygotowana przez kol. kol. J. Gontowska, E. Purcha,
E. Kaniowska – Hawryłyszyn, E. Rubin, K. Bogacka – Borkowska,
H. Stefaniuk – Owczarek, A. Żuber
- Pontyfikat Wielkiego Polaka – przygotowana przez kol. kol. G. Marciniak,
B. Majkowską, s. Alicję , B. Koziełło
- 11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości - przygotowana przez S. Wrzosek,
M. Stachurka, B. Koziełło,
W miesiącu listopadzie nauczyciele języka angielskiego Katarzyna Kizling,
Agata Koplinska , Kamila Mausolf , Marek Waszkiewicz zorganizowali cykl zajęć poświęconych prezentacji obyczaju „Halloween”. Składały się nań prezentacje uczniów w czasie zajęć, dyskoteka przebierańców połączona z wystawieniem fragmentu przedstawienia „The Haunted House” , konkursy z nagrodami.
Kol. s. Alicja, B. Koziełło, B. Makjowska, G. Marciniak przygotowały z udziałem dzieci z naszej szkoły spektakl bożonarodzeniowy Jasełka. Program prezentowany był uczniom szkoły, społeczności lokalnej oraz w Przeglądzie Jasełek w Ełku. Kol. Małgorzata Stachurka przygotowała i zaprezentowała podczas wigilii pracowników szkoły oraz wigilii środowiskowej przedstawienie wigilijne „Jutrznia na Gody” a kol. E. Kaniowska – Hawryłyszyn przygotowała i zaprezentowała rodzicom na wywiadówce śródsemestralnej przedstawienie „Dwunasty Braci” wg Agnieszki Maj. W porozumieniu z rodzicami, w ramach szeroko rozumianej edukacji kulturalnej uczniowie uczestniczyli w odpłatnych seansach kinowych i spektaklach teatralnych.
W listopadzie został przeprowadzony próbny sprawdzian wiadomości i umiejętności w klasach VI, który opracowały kol. W. Bałdyga i M. Stachurka. Wyniki próbnego sprawdzianu opracowały i przedstawiły na radzie pedagogicznej kol. W. Bałdyga,
R. Kurpiewska i J. Gontowska.
W I semestrze nauczyciele religii Kol. Grażyna Marciniak, kol. B. Majkowska, siostra Alicja zorganizowali szereg konkursów o tematyce religijnej:
- październik – konkurs wiedzy o papieżu Janie Pawle II ,
- październik – konkurs na wykonanie najładniejszego Różańca Świętego ,
- grudzień – konkurs kartek świątecznych.
Najlepsze prace zostały wyróżnione nagrodami ufundowanymi przez ś. Alicję,
kol. G. Marciniak i kol. B. Majkowską. Nauczyciele języka angielskiego w miesiącu grudniu zorganizowali Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej i w styczniu Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego. W listopadzie uczniowie naszej szkoły, przygotowani przez kol. Sylwię Wrzosek wzięli udział w gminnym konkursie wiedzy o Julianie Tuwimie.
W styczniu odbył się Konkurs Języka Polskiego dla uczniów klas IV – VI przygotowany i przeprowadzony przez kol. Annę Długozima, kol. Joannę Gontowską
i kol. Małgorzatę Stachurka. W styczniu odbył się konkurs matematyczny klas III , zorganizowany przez kol. Dorotę Paluch .W I semestrze odbywały się również szkolne rozgrywki w „Dwa ognie” klas I – III zorganizowane i prowadzone przez
kol. Wandę – Temczuk – Słodyczka, Dorotę Paluch. Kol. Marek Dancewicz zorganizował i przeprowadził wspólnie z kol. Arturem Żolnierowiczem szkolne rozgrywki unihokeja.
We wrześniu została przeprowadzona akcja „Sprzątanie Świata. Polska 2003”
pod hasłem „Zielony świat – zielony dom – zielony punkt”.


Plan obchodów opracowali nauczyciele Wioletta Bałdyga, Renata Kurpiewska
Barbara Łukowska, Beata Podgórska, Dorota Paluch. Prace wykonane przez uczniów opracowane przez nauczycieli R Renatę Kurpiowską, Dorotę Paluch, Beatę Podgórską, Wiolettę Bałdyga wzięły udział w konkursie na najlepiej zorganizowaną i udokumentowaną lokalną Akcję Sprzątania Świata – Mazury 2003 –kategoria szkoły podstawowe.Praca zajęła III miejsce, szkoła otrzymała w nagrodę radiomagnetofon.
Nauczyciele Katarzyna Kizling, Agata Koplińska, Kamila Mausolf napisali projekt popularyzacji kultury krajów anglojęzycznych „Angielski – moje okno na świat”. Na realizację projektu szkoła otrzymała dotację z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Rozwoju w kwocie 7700,00 zł. W ramach projektu zakupiony został sprzęt audiowizualny, utworzono w bibliotece szkolnej dział literatury anglojęzycznej, prowadzone były zajęcia teatralne, uczniowie wyjechali na wycieczkę do teatru w Białymstoku, odbył się międzyszkolny konkurs języka angielskiego. Podsumowanie projektu, połączone z prezentacją przedstawień przygotowanych przez uczniów odbędzie się w kinie „Arys” 13.02.2004 r.
W miesiącu wrześniu odbyły się wybory przewodniczącego i opiekuna samorządu uczniowskiego. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego została uczennica klasy V d Murawska Natalia a opiekunem samorządu kol. Kamila Mausolf. Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczył w organizacji imprez szkolnych takich jak zabawa Andrzejkowa, dyskoteki zarobkowe. W pracach Samorządu Uczniowskiego aktywnie uczestniczy Szkolny Radiowęzeł „Radiolka” pod kierunkiem kol. B. Kraszewskiego. Wychowawcy klas I – III zorganizowali uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka. Imprezy miały charakter uroczystości klasowych. W październiku odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia uczniów klas pierwszych.
Tradycją ubiegłych lat szkoła prowadzi współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami lokalnymi. Rada Rodziców sfinansowała zakup sprzętu sportowego, audiowizualnego oraz nagrody rzeczowe dla uczniów, za udział w konkursach. Łączna wartość zakupionych pomocy wynosi 3019,00 zł. Szczególne podziękowania należą się
p. Ewie Kurzela, która wraz z kol. D. Śliwińską i E. Purcha wykonała dekorację dolnego korytarza.
Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w oparciu o dane przekazane przez szkołę finansuje 100 posiłków (zupy) dla dzieci z rodzin najuboższych oraz przekazał kwotę 10.000 zł na pomoc w modernizacji kuchni. Szkoła pozyskała dodatkowe fundusze na dożywianie dzieci z Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk” – 100 obiadów oraz z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa – 1,50 zł co daje częściową opłatę za obiad dla 39 uczniów.
Współpracujemy również z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. W ramach tej współpracy klasa III b – wych. B. Podgórska otrzymała gry dydaktyczne, książki dla dzieci, pamiętniki, kalendarze.
Dzieci z naszej szkoły uczęszczają na zajęcia sportowe – SKS oraz nieodpłatnie uczęszczają na zajęcia sportowe Stowarzyszenia UKS Jedynka prowadzonego przez kol. M. Dancewicza, Stowarzyszenia UKS Śniardwy prowadzonego m.in. przez kol. Romualda Sielawę, do Koła „Caritas” i Podwórkowego Koła Różańca Świętego prowadzonych przez kol. Bożenę Majkowską i kol. Grażynę Marciniak oraz do scholki dziecięcej „Ziarenko” i OAZY Dzieci Bożych prowadzonych przez s. Alicję.
W ramach współpracy stowarzyszenia nieodpłatnie korzystają z obiektów szkoły: sala gimnastyczna – treningi, izby lekcyjne, kuchnia podczas organizacji zawodów. Nieodpłatnie z sali gimnastycznej korzysta zespół taneczny „Buziaki”, działający przy Klubie garnizonowym w Orzyszu, dziecięcy zespół wokalny działający przy Klubie Garnizonowym prowadzony przez J. Koziełło, MLKS oraz grupa Brake – dance ze środowiskowej świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Orzyszu. Stowarzyszenie UKS Jedynka prowadzone przez kol. M. Dancewicza było współorganizatorem imprez unihokeja. Aktywnie współpracujemy z Biblioteką Miejską w Orzyszu. Uczniowie pod kierunkiem kol. S. Wrzosek wykonały program artystyczny z okazji konkursu o Julianie Tuwimie. Szkoła współpracuje z innymi szkołami w Gminie Orzysz: Gimnazjum w Orzyszu, Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu. Pod kierunkiem kol. Barbary Popławskiej, nauczyciela ZSO w Orzyszu w miesiącu styczniu wraz z Klubem Garnizonowym w Orzyszu reprezentowanym przez p. Jerzego Koziełło wspólnie zorganizowaliśmy koncert środowiskowy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w kinie „Arys”. Współorganizatorami koncertu byli również kol.A. i B. Kraszewscy. W dniach 16 – 17 listopada 2003 r. z inicjatywy „Caritas” Diecezji Ełckiej uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem nauczycieli Grażyny Marciniak, Bożeny Majkowskiej, Anny Długozima i Daniela Wszeborowskiego, wzięli udział w akcji charytatywnej na zakup sprzętu medycznego do szpitala powiatowego w Piszu. Kwotę w wysokości 317,22 zł przekazano do Starostwa Powiatowego w Piszu.
Na uznanie zasługuje praca Spółdzielni Uczniowskiej pod kierunkiem kol. A. Mataj i kol. A. Długozima. Spółdzielnia prowadzi przez cały rok szkolny punkt sprzedaży artykułów na potrzeby uczniów. Ponadto zajmuje się sprzedażą podręczników szkolnych. Dzięki temu pełni funkcję edukacyjną i usługową. Szkoła wzbogaca się o pomoce dydaktyczne zakupione za część zysku uzyskanego przez Spółdzielnię. W I – ym semestrze Spółdzielnia przekazała szkole pomoce dydaktyczne na kwotę 1.426,42 zł. Spółdzielnia dofinansowuje również dożywianie , opłaca obiady dla dwóch uczniów oraz opłaca herbatę w okresie od stycznia do kwietnia. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowała i przeprowadziła zbiórkę pieniędzy w ramach akcji „Góra grosza”. W trakcie akcji zebrano 74, 57 zł. W Konkursie o Puchar Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Spółdzielnia Uczniowska zajęła I- e miejsce w Polsce i otrzymała puchar oraz wieżę stereo. Kol. Daniel Wszeborowski utworzył drużynę harcerską „Zwariowane Kociaki”.
W czasie wakacji oraz w ciągu roku szkolnego zasadnicze działania remontowe koncentrowały się na w zakupionym przez Gminę i przekazanym szkole budynku przy ulicy Wojska Polskiego 12. Inwestycja planowana jest w trzech etapach. W etapie pierwszym obecnie realizowanym, oddana zostanie do użytku część obiektu od ulicy, gdzie wygospodarowane zostały trzy izby lekcyjne oraz pomieszczenia dla administracji szkolnej. Ponadto w czasie wakacji na terenie szkoły przeprowadzono następujące prace remontowe:
- wykonano adaptację drugiego pawilonu na terenie przedszkola miejskiego z przeznaczeniem na czasową bazę dydaktyczną dla klas pierwszych,
- wykonano prace malarskie w szatni, korytarzu przy sali gimnastycznej, w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie, w gabinecie dyrektora, na klatce schodowej przy wejściu do szkoły,
- przeprowadzono prace malarskie w sali numer 23,

Dyrektor Szkoły
Dariusz KizlingData powstania: czwartek, 19 lut 2004 09:25
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2004 09:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 wrz 2004 14:27
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 8392 razy