Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program rozwoju szkoły

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.
OBSZARY DZIAŁANIA SZKOŁY WYMAGAJĄCE NAJPILNIEJSZEGO ROZWIAZANIA


I KSZTAŁCENIE

a)efekty kształcenia

PRIORYTETY

-zmniejszenie odsetka uczniów niepromowanych oraz przygotowanie uczniów do sprawdzianu w klasie VI

KRYTERIA SUKCESU

-mniejsza ilość uczniów niepromowanych,
-mniejsza ilość uczniów osiągających najniższe wyniki w sprawdzianie kl. VI,
-zwiększenie liczby uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce


DZIAŁANIA

Zadania szczegółowe:

1.AKTYWIZACJA UCZNIÓW

Formy działania:

1.Rywalizacja klas o tytuł najlepszej klasy w szkole w przedziałach I-III, IV-VI

Odpowiedzialny za wykonanie:
- Przewodniczący Zespołów Samokształceniowych

Data wykonania zadania:
- 2001/02 semestr II
- 2002/03 semestr II
- 2003/04 semestr II

2. Praca w kołach zainteresowań i w innych formach pracy pozalekcyjnej z uczniem

a)koło teatralne
- odpowiedzialny za wykonanie:
J. Gontowska
A.Mataj
A.Długozima
- data wykonania zadania:
2001/02
2002/03
2003/04
b)chór szkolny
- odpowiedzialny za wykonanie:
B.Koziełło
- data wykonania zadania:
2001/02
2002/03
2003/04

c)zajęcia wokalne
- odpowiedzialny za wykonanie:
H. Koziełło
- data wykonania zadania:
2001/02
2002/03
2003/04

d) koło biologiczne

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

SZKOŁY

PODSTAWOWEJ IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO

W ORZYSZU

I.Doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się na trzech poziomach:
a)doskonalenie indywidualne (samokształcenie)
b)doskonalenie wewnętrzne (traktowane jako proces, a nie zbiór incydentalnych działań)
c)doskonalenie zewnętrzne (poza miejscem pracy)
II.Efektywne doskonalenie i doradztwo opiera się przede wszystkim na doskonaleniu wewnątrzszkolnym.

DOSKONALENIE WEWNĄTRZSZKOLNE

1.Szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej
2.Praca zespołów samokształceniowych:
a)matematyczno - przyrodniczego
b)humanistycznego
c)nauczania zintegrowanego
3.Praca zespołów wychowawców klasowych
4.Doradztwo
5.Lekcje i warsztaty
6.Hospitacje koleżeńskie
7.Prace komisji rady pedagogicznej.

W celu koordynacji zadań powołano następujące stanowiska:
1.Przewodniczącego zespołu samokształceniowego przedmiotów matematyczno-
Przyrodniczych
2.Przewodniczącego zespołu samokształceniowego przedmiotów humanistycznych
3.Przewodniczącego zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego
4.Przewodniczącego zespołu wychowawców klasowych
5.Opiekuna nauczycieli stażystów.

Osoby te będą wykonywały zadania związane z powyższymi stanowiskami, oprócz wspierania jakości pracy nauczycieli będą prowadzili działania na rzecz rozwoju organizacyjnego placówkiOPIS FUNKCJI W SYSTEMIE WDN W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZYSZU


1,2. Przewodniczący zespołu samokształceniowego przedmiotów: matematyczno-
przyrodniczych, humanistycznych, nauczania zintegrowanego.

ZADANIA:

-opracowanie planu pracy zespołu
-pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i metodycznych
-koordynowanie prac nad opracowaniem planów pracy szkoły
-koordynowanie prac nad wyborem, opracowaniem i wdrożeniem nowych programów nauczania
-organizacja i prowadzenie krótkich form szkoleniowych
-opiniowanie opracowanych w szkole materiałów dydaktycznych

-organizacja prac związanych z badaniem osiągnięć uczniów
a)opiniowanie wewnętrznych narzędzi pomiaru dydaktycznego
-organizacja działań związanych z badaniem jakości pracy szkoły (wspomaganie dyrektora)
-promowanie innowacji pedagogicznych – upowszechnianie alternatywnych programów, środków dydaktycznych
-koordynowanie organizacją konkursów przedmiotowych
-motywowanie do doskonalenia zawodowego

3.Przewodniczący zespołów wychowawców klasowych:

Zadania:

-pomaganie nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
-wspomaganie zespołów nauczycielskich w zakresie opracowywania szkolnych programów wychowawczych
-opracowanie zasad oceniania uczniów i realizacja tych zasad

4.Opiekun nauczyciela stażysty:

Zadania:

-wprowadzenie nauczyciela stażysty w specyfikę szkoły:
1)pracy zespołowej
2)znajomości podstaw prawa oświatowego
3)prowadzenie dokumentacji pracy (scenariusze i konspekty zajęć, plany realizacji treści nauczania)
4)pracy z zespołem uczniowskim
5)dokonywanie ewaluacji dydaktycznej

-rozbudzanie potrzeby doskonalenia zawodowego nauczycieli
-prezentowanie własnych zajęć i hospitacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli stażystów
-opiniowanie pracy nauczyciela stażystyW ramach WDN dyrektor wspólnie z radą pedagogiczną opracowuje na dany rok szkolny Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Orzyszu.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli obejmuje:

I.studia magisterskie nauczycieli
II.studia podyplomowe nauczycieli
III.kursy doskonalące
IV. kursy kwalifikacyjne
V.konferencje metodyczne
VI.szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej
VII.prace opiekunów stażu
VIII.praca zespołów samokształceniowych
IX.praca zespołów wychowawców klasowych
X.lekcje otwarte dla nauczycieli
XI.prelekcje nauczycieli na wywiadówkach szkolnych
XII.prelekcje nauczycieli na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
XIII.prace Komisji Rady PedagogicznejROLA DYREKTORA SZKOŁY W WEWNĄTRZSZKOLNYM DOSKONALENIU NAUCZYCIELI

1.Koordynacja prac związanych z wdrażaniem WDN w szkole
2.Doskonalenie zawodowe dyrektora w celu pozyskania informacji i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przepływu informacji w szkole
3.Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji w szkole
4.Przygotowanie i prowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli według planu doskonalenia zawodowego nauczycieli
5.Koordynacja prac związanych z działaniem zespołów samokształceniowych, wychowawców klasowych
6.Współdziałanie z opiekunami nauczycieli stażystów
7.Prowadzenie polityki w zakresie doskonalenia nauczycieli
8.Planowanie budżetu związanego z doskonaleniem nauczycieli
9.Ewaluacja doskonalenia zawodowego nauczycieli
10.Koordynacja prac związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły
11.Współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli
12.Wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne, książki
13.Kierowanie procesami skierowanymi na rozwój organizacyjny szkoły.
Data powstania: wtorek, 26 sie 2003 07:22
Data opublikowania: wtorek, 23 wrz 2003 08:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lut 2004 13:44
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 10582 razy