Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko sekretarza szkoły

Orzysz, 2006.04.12OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W ORZYSZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZYSZU:

1. Określenie stanowisk pracy:
1) Sekretarz
2. Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:
Sekretarzem może być osoba, która zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:
1) jest obywatelem polskim
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
4) Ma odpowiednie kwalifikacje i odpowiedni staż pracy, to jest spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę zawodową,
b) ukończyła policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę zawodową,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarza szkoły.
3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

3.1. Do zakresu obowiązków sekretarza należeć będzie między innymi:
1) Przyjmowanie i rozdział korespondencji
2) Rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących
3) Przepisywanie korespondencji
4) Wysyłanie korespondencji
5) Prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi
6) Wystawianie legitymacji ( zniżkowych i ubezpieczeniowych ) pracownikom
7) Prowadzenie rejestru pracowników objętych obowiązkiem wojskowym oraz zaświadczeń wydanych WKU, wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń
8) Prowadzenie dokumentacji związanej z kadrami ( prowadzenie teczek akt osobowych pracowników )
9) Sporządzanie danych wyjściowych do list płac wszystkich pracowników szkoły
10) Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i zastępstw płatnych nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
11) Zamawianie druków szkolnych
12) Pełnienie obowiązków kasjera szkoły
13) Rozliczanie rachunków i prowadzenie ich ewidencji
14) Zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych
15) Przechowywanie teczek z dokumentacją dotyczącą odcinków pracy szkoły, itp. zarządzanie powizytacyjne pokontrolne, itp.
16) Prowadzenie zbioru zarządzeń, instrukcji, przepisów
17) Prowadzenie archiwum
18) Obsługa interesantów, udzielanie informacji
19) Sporządzanie sprawozdawczości
20) Opracowanie sprawozdań GUS dotyczących pracowników szkoły

4. Wymagane dokumenty.

4.1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy. Druk kwestionariusza osobowego podany jest pod ogłoszeniem.
Druk ten można pobrać w sekretariacie Szkoły. Kwestionariusz powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych z realizacją procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 326 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”
2. Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły Podstawowej w Orzyszu, z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko, ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień. Wniosek powinien być napisany własnoręcznie (wyłącznie) i podpisany. UWAGA: Wniosek napisany w inny sposób (np. na komputerze) nie będzie spełniał warunków podanych w ogłoszeniu o naborze i nie będzie dalej rozpatrywany;
3. Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki-szkoły w kierunku zgodnym z zapotrzebowaniem wyszczególnionym w ustępie 1 ogłoszenia.
4. Oświadczenie (oddzielny dokument) o nie karalności za przestępstwa popełnione umyślnie składane pod odpowiedzialnością karna wynikającą z art. 233 k. k kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz data i podpisem,
5. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na stanowisku sekretarza szkoły.
Zaświadczenie lekarskie wymagane będzie tylko od kandydata, z którymi podpisywana będzie umowa o pracę ale przed podpisaniem umowy o pracę.


Uwaga: kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu np. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.

4.2. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą mieć tylko formę pisemną,

4.3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

5. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

5.1. Wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 4 należy składać osobiście w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Orzyszu w dni robocze, w godzinach urzędowania, w terminie do 27 kwietnia 2006r do godziny 12,00

5.2. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

5.3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.orzysz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu.

6. Dalszy tok postępowania:
Do przeprowadzenia analizy dokumentów aplikacyjnych i wstępnej selekcji kandydatów zostanie powołany „Zespół oceniający”, który po przeprowadzeniu wstępnej oceny przedłoży Dyrektorowi propozycję dotyczącą kandydatów spełniających wymogi formalne i na tej podstawie nastąpi:
a) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
b) selekcja końcowa kandydatów na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym:
• zaprezentowanie siebie, swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
• przekazanie wyobrażeń, co do pracy na nowym stanowisku,
• udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane przez członków zespołu oceniającego,
c) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru oraz wskazanie Dyrektorowi najlepszego kandydata lub kandydatów na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór,
d) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

7. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Orzyszu.Data powstania: czwartek, 13 kwi 2006 19:14
Data opublikowania: czwartek, 13 kwi 2006 19:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2008 10:10
Opublikował(a): Dariusz Kizling
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 4073 razy