Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Statut Przedszkola Miejskiego w OrzyszuS T A T U T


P R Z E D S Z K O L A M I E J S K I E G O


W O R Z Y S Z U
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu zwane dalej przedszkolem, jest przedszkolem publicznym.

2. Przedszkole jest jednostką budżetową organu prowadzącego,
powstałą z połączenia Żłobka Miejskiego w Orzyszu i Miejskiego
Przedszkola w Orzyszu.

3. Siedziba przedszkola znajduje się w Orzyszu przy ul. 22 Lipca 4 oraz ul. Wojska Polskiego 3.

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Gminy w Orzyszu.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty.

5. Ustalona nazwa, używana przez przedszkole brzmi :

Przedszkole Miejskie
ul. 22 Lipca 4
12 - 250 Orzysz.

6. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny, Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców, może być nadane imię osoby (osób),
instytucji lub organizacji.

7. Imię przedszkolu publicznemu nadaje organ prowadzący.

§ 2

Przedszkole działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95
poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

2. Niniejszego statutu.

§ 3

1. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie od 6:00 do 17:00
od poniedziałku do piątku.

2. W przedszkolu funkcjonuje oddział żłobkowy, który zapewnia opiekę
dzieciom w wieku od 10 m-ca ż. do 3 roku życia w godz. od 6:30 do 16:00.

3. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym (od 2,5
do 7 lat) w godz. od 7:00 do 16:30.

4. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym
na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

5. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek
dyrektora i zatwierdzana jest w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

6. W okresie zmniejszonej frekwencji, w czasie przerw świątecznych i ferii dopuszcza się ograniczenie liczby oddziałów.

7. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na:

a) przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków,
b) urlopy pracowników pedagogicznych i obsługowych.

8. Zmianę organizacji przedszkola (przekształcenie, zlikwidowanie) dokonuje organ prowadzący, z końcem roku szkolnego, który zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem podjętych działań, zawiadomić o zamiarze i przyczynach, likwidacji, rodziców i Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty.

§ 4

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana
jest przez :

a/ Urząd Miasta i Gminy w Orzyszu,
b/ rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są
zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8:00 do 15:00.


2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania
i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta i Gminy w Orzyszu.
3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku
nieobecności dziecka.
4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników
przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej stanowiących kalkulację cen produktów ustala Dyrektor i intendent przedszkola po zasięgnięciu opinii rodziców.
5. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych według warunków Umowy - Zlecenia.
6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach
ustalonych na początku każdego miesiąca.

7. Przedszkole, w porozumieniu z MOPS udziela pomocy dzieciom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.

8. Przedszkole na życzenie rodziców, prawnych opiekunów może organizować naukę religii.

9. Nauka religii w przedszkolu publicznym odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania). Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego.

10. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

11. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (zajęcia muzyczne, język obcy itp.).

12. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna
zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.

13. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć
umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest
dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15
minut dla dzieci 3-4-letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6-letnich.

14. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora
placówki.

15. W czasie trwania zajęć dodatkowych odpowiedzialność za powierzoną grupę dzieci ponosi osoba prowadząca te zajęcia.

16. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji tych zajęć (lista dzieci uczestniczących na zajęciach, obecności na zajęciach i tematyki zajęć).

17. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału, w którym pracuje zgodnie z odrębnymi przepisami:

a) dziennik zajęć,
b) plany miesięczne,
c) arkusze obserwacji,
d) zeszyty obserwacji,
e) konspekty w przypadku nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie,
f) dokumentacja dotycząca awansu zawodowego nauczyciela.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 6

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie
oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na :

a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom
pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz
możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu
dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w
ramach następujących obszarów edukacyjnych :

a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym,
bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie
równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do
osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d) rozwijanie wrażliwości moralnej,

e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk
zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności
badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju
wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego,
bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ 7

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową
jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno -kulturowym i przyrodniczym.

2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na
podstawie programu wychowania przedszkolnego.

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest
w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć dydaktyczno -wychowawczych z dziećmi powinien
być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 8

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i
sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności :

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w
przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod
względem fizycznym, jak i psychicznym,

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

2. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno -pedagogicznej poprzez:

a) kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej na podstawie przeprowadzonej obserwacji i diagnozy,

b) rozwijanie zainteresowań dzieci,

c) organizowanie pracy wspomagającej rozwój dziecka,

d) rozwijanie w pełnym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka,

e) konsultacje psychologiczno - pedagogiczne w placówce,

f) indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy,

g) umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym przebywania na zajęciach w przedszkolu w grupie rówieśniczej,

h) umożliwienie dzieciom korzystania z nauczania indywidualnego. Nauczanie to regulują odrębne przepisy.

i) diagnozowanie środowiska rodzinnego,

j) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania,

k) rozpoznawanie przyczyn trudności w działaniu edukacyjnym i zabawowym,

l) wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami,

m) organizowanie różnych form współpracy w ramach pomocy psychologiczno -pedagogicznej,

n) podejmowanie działań profilaktyczno -wychowawczych wynikających z programu wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,

o) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców,

p) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

r) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka u którego stwierdzono specyficzne trudności,

s) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

t) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
3. Zadania wymienione w pkt. 2 realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, innymi przedszkolami, podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.

§ 9

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece :

a) jednego nauczyciela w przypadku 5 godzinnego czasu pracy
oddziału,

b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 godzinnego czasu pracy.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza
organ prowadzący.

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości
pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 10

1. Organami przedszkola są :

a) dyrektor przedszkola,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców.
§ 11

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ
prowadzący .

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola,
reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3. Zadania dyrektora są następujące :

a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na
zewnątrz,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,

d) opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

e) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,

f) przekazanie raportu o jakości pracy placówki radzie rodziców, radzie pedagogicznej, organowi prowadzącemu i nadzorującemu placówkę.

g) opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,

h) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

i) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, po zaopiniowaniu przez organ nadzorujący,

j) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

k) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,

l) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

m) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

n) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

o) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

p) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

q) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

r) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
s) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż,

t) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

u) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

v) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

w) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

x) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno -archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności :

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola,
b) opracowanie programu rozwoju placówki,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,

d) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,

e) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. Rada pedagogiczna opiniuje :

a) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,

b) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników,
c) organizację pracy placówki,

d) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,

e) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno -wychowawczych i opiekuńczych.

6. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał,
wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

8. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do
Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola,
dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

9. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej,
jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ
prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

11. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności
o którym mowa w § 10 pkt 2.

§ 13

1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.

2. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.

4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś :

a) opiniuje program rozwoju placówki,

b) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.

5. Zasady współdziałania poszczególnych organów określają regulaminy działalności tych organów, które gwarantują każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą, zapewniającą bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

6. Organy przedszkola spotykają się w sytuacjach wymagających podjęcia wspólnej decyzji:

a) każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania,

b) osoba informującą o wszystkich spotkaniach, kontaktach jest dyrektor
przedszkola,

c) w przypadku powstałych konfliktów, problemów prowadzone będą rozmowy negocjacyjne, a mediatorem będzie osoba wybrana przez ww. organy w głosowaniu jawnym,

d) jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowane strony, organ może poprosić o rozwiązanie problemu organ prowadzący placówkę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny; ostateczny, rozstrzygający głos ma wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny.

5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

§ 14

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.


ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

§ 15

Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. W oddziale, gdzie znajduje się 2 - 3 dzieci niepełnosprawnych, liczba wychowanków wynosi od 15 do 20.

4. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 10 maja.

5. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

6. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności :

a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

7. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

9. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu przy ul. 22 Lipca 4 wynosi 120, a w budynku przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 3 - 100.

10. W przedszkolu łącznie jest 7 oddziałów :

a) 6 oddziałów zbliżonych wiekowo,

b) 1 oddział żłobkowy.

11. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

12. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :

a) 6 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów,

b) salę widowiskową ( amfiteatr ),

c) pomieszczenia administracyjno -gospodarcze,

d) kuchnię z pomieszczeniami gospodarczymi, zmywalnię,

e) szatnię dla dzieci i personelu,
f) 2 gabinety logopedyczne (przy ul. 22 Lipca 4 i ul. Wojska Polskiego).

13. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

14. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 16

1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej, określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, oraz decyzję komisji kwalifikacyjnej.

2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi 3 nauczycieli, dyrektor przedszkola, który jest przewodniczącym komisji.

3. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem kwalifikowania dzieci do grup opracowanym przez Radę Pedagogiczną.

§ 17

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są :

a) dzieci sześcioletnie,

b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

c) dzieci już uczęszczające do danego przedszkola,

d) dzieci obojga rodziców pracujących,

e) pozostałe dzieci w wieku od 3 - 5 lat.

3. Rekrutację przeprowadza się wg następującego harmonogramu:

a) od 1 do 30 kwietnia wydawanie i przyjmowanie od rodziców wypełnionych kart zgłoszenia dziecka,

b) od 1 do 7 maja powoływanie i praca Komisji Rekrutacyjnej dokonującej kwalifikacji dzieci przyjętych i nie przyjętych,

c) od 8 do 30 maja wywieszenie w miejscu dostępnym dla zainteresowanych imiennej listy dzieci przyjętych i nie przyjętych.

4. O przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

5. Dziecko 6 -letnie rozpoczyna obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

6. Rodzice są zobowiązani zgłosić dziecko do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

7. Wychowankowie powinni być ubezpieczeni za zgodą rodziców.

§ 18

1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach :

a) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

b) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i niezgłaszanie tego faktu do przedszkola,

c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

§ 19

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat. Do oddziału żłobkowego od 10 m.ż. do 3 - 4 lat.

2. Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy 3 lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.

3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.

4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a w szczególności do :
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej i własności,

e) opieki,

f) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

g) akceptacji jego osoby.

5. Dziecko ma prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym, swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, tak by nie naruszało to dobra innych osób, pomocy w przypadku trudności w samorealizacji i zaspokajaniu naturalnych potrzeb życiowych.

6. Dziecko ma prawo być traktowane jako równorzędny partner. Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej oraz kar ośmieszających dziecko i godzących w poczucie jego godności osobistej.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 20

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

c) respektowanie uchwał rady pedagogicznej,

d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 21

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do :

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - radę rodziców.

§ 22

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora.

§ 23

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 24

Formy współpracy przedszkola z rodzicami :

a) zebrania grupowe,

b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,

c) kąciki dla rodziców,

d) zajęcia otwarte.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 25

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz opiekunki dziecięce w żłobku.

2. Nauczyciel przedszkola i opiekunka dziecięca prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli i opiekunek dziecięcych należy :

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną i inną,

g) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j) współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

m) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,

o) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 26

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c) włączenia ich w działalność przedszkola.

§ 27

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - oświatowych.

§ 28

1. W przedszkolu może być utworzone w porozumieniu z organem prowadzącym stanowisko wicedyrektora, jeżeli liczba oddziałów wynosi 6 i więcej.

2. W przedszkolu do 6 oddziałów, dyrektora ( podczas jego nieobecności), może zastępować wyznaczony przez niego w porozumieniu z radą pedagogiczną, nauczyciel tego przedszkola. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.

3. Dyrektor opracowuje i uchwala zakres obowiązków społecznego zastępcy dyrektora.

§ 29

1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno - obsługowych.

a) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

b) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

c) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.


ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 30

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli odziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 31

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się :

a) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

b) udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

§ 32

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.


§ 33

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34


Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.


§ 35

1. Dyrektor Przedszkola jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w Statucie.

2. Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego w Orzyszu, ul. 22 Lipca 4 uchwałą nr 13/04/05 z dnia 30.09.2004 r. przyjęła treść niniejszego Statutu.

3. Z dniem wejścia niniejszego statutu traci moc obowiązujący Statut dotychczasowy.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Data powstania: piątek, 4 mar 2005 13:28
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2007 13:21
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 2282 razy