Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

MAŁY POLAK W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE

Program własny opracowany przez nauczycielki: Alicję Sielawa i Halinę Sobocińską

WSTĘP

,,KAŻDY, KTO NIE POTRAFI ŻYĆ WE WSPÓLNOCIE, ALBO JEST TAK SAMOWYSTARCZALNY, ŻE JEJ NIE POTRZEBUJE I DLATEGO NIE UCZESTNICZY W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI, ALBO JEST ZWIERZĘCIEM, ALBO BOGIEM” Arystoteles

Przystępując do Unii Europejskiej Polska zyskała przede wszystkim dostęp do jej potencjału naukowego i edukacyjnego. Jedną ze ścieżek dydaktycznych jest edukacja europejska rozpoczęta na poziomie dzieci w wieku przedszkolnym. Aby przybliżyć wychowankom wiedzę na temat Unii Europejskiej napisałyśmy program własny dla potrzeb placówki pt. ,,Mały Polak w Zjednoczonej Europie”. Został skonstruowany w taki sposób, aby sprzyjać osiągnięciu przez dzieci takich umiejętności jak: uczenie się, kreatywne myślenie, komunikowanie się. Program,, Mały Polak w Zjednoczonej Europie” powstał, aby wspomagać nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jest kontynuacją ścieżki edukacyjnej ,,Orzysz – moja mała ojczyzna”. Opracowany został o system wartości wychowania, z uwzględnieniem ,,Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”. Nadrzędnym celem naszego przedsięwzięcia jest podjęcie próby wprowadzenie tematyki Unii Europejskiej już w przedszkolu. Treści programu (dotyczy państw UE) adresowane są w głównej mierze do dzieci sześcioletnich. Pragniemy, aby stali się oni najmłodszymi obywatelami społeczności przedszkolnej, miasta, regionu, Polski i Europy, aktywnie uczestniczącymi w przyszłym życiu społeczno-kulturalnym. Program przedstawia propozycje wykorzystania treści do pracy z dziećmi przedszkolnymi w zależności od potrzeb rozwojowych.

CELE EDUKACYJNE:
1. Poznanie zasad życia w poszczególnych strukturach wspólnotowych (Dom; Rodzina; Grupa rówieśnicza; Miasto; Region etniczny; Polska; Europa). 
2. Uświadomienie złożoności otaczającego świata i ukazywanie miejsca i roli człowieka w tym świecie.
3. Dostarczenie wychowankom podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej.
4. Poznawanie charakterystycznych cech wybranych państw członkowskich.
5. Budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami europejskimi.
6. Kształtowanie poczucia przynależności do Europy.
7. Kształtowanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości.
8. Budzenie poczucia odpowiedzialności za przyjaźń i współpracę między wszystkimi państwami Europy.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
► rozumie pojęcia: Polska, godło, hymn, flaga;
► zna zwyczaje obowiązujące na danym terenie;
► wyjaśnia, czym jest Unia Europejska;
► wie skąd się wzięła nazwa Europa;
► rozpoznaje barwy i charakterystyczne cechy flagi unijnej;
► zna hymn Unii Europejskiej-Oda do radości”;
► wymienia cechy charakteryzujące dane państwa (zabytki, potrawy, ciekawi ludzie);
► wie, co robią oraz jak się bawią dzieci w wybranych państwach;
► zna niektóre zwierzęta żyjące w innych krajach;
► stara się posługiwać wybranymi zwrotami w danym języku. 

PROCEDURA OSIĄGANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW.
Podstawowym założeniem prezentowanego programu jest wyposażenie dzieci w niezbędne wiadomości i umiejętności dotyczące życia w różnych strukturach wspólnotowych. Bardzo ważnym przedsięwzięciem jest dokładne poznanie najbliższych struktur wspólnotowych (dom, rodzina, grupa rówieśnicza, miast, region etniczny, Polska) a dopiero potem rozwijanie zainteresowania krajami UE.
Wpajając wiedzę na temat krajów członkowskich UE rozpoczynamy od zapoznania dzieci z jej symbolami: flagą, hymnem, walutą, paszportem europejskim. Następnie przedstawiamy poszczególne państwa zrzeszone w Unii Europejskiej. Wprowadzając dzieci w świat innych krajów powinno się posługiwać zawsze następującym schematem:
►położenie geograficzne kraju;
►zapoznanie z symbolami kraju;
►przybliżenie świata roślin i zwierząt;
►uczymy się języka naszych przyjaciół (dzień dobry; do widzenia; dziękuję; proszę; przepraszam; piosenki);
►popularne zabawy ruchowe i tańce ludowe;
►baśnie, legendy i mity dotyczące danego kraju;
►kuchnia–przygotowywanie i degustacja potraw;
►działalność plastyczna odzwierciedlająca wiadomości o państwach europejskich.

Realizując program ze swoimi wychowankami nauczyciel powinien dążyć do stosowania atrakcyjnych form i metod pracy opartych na:
► różnorodnych zabawach;
► pokazie i obserwacji;
► działaniu;
► przekazie słownym;
► samodzielnym doświadczeniu dziecka;
► swobodnej aktywności twórczej (drama, burza mózgów, pytanie). 

Data powstania: czwartek, 27 paź 2005 10:06
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 2658 razy