Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Niezapominajka” w Orzyszu ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wybrane osoby zostaną zatrudnione w ramach projektu „Wyrównajmy szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba wolnych miejsc pracy: 1

  1. 1. Zamawiający:

Gmina Orzysz

ul. Giżycka 15/10, 12-250 Orzysz

woj. warmińsko-mazurskie

tel. 087 4241040, faks 087 4241050

 

  1. 2. Przedmiot naboru:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego do projektu pn.: „Wyrównajmy szanse” (WND-POKL.09.01.01-28-011/14), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany w okresie 02.06.2014r. – 30.06.2015r.

Cel główny projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych 58 dzieci w wieku 3-5l z terenu gminy Orzysz w okresie 06.2014r. - 06.2015r., poprzez wygenerowanie dodatkowych 12 miejsc przedszkolnych i organizację zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Zajęcia dodatkowe organizowane w ramach projektu obejmują: język angielski, zajęcia taneczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia ogólnorozwojowe.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w ramach projektu obejmują: zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w projekcie pn.: „Wyrównajmy szanse” (WND-POKL.09.01.01-28-011/14);

b) liczba stanowisk 1: nauczyciel dyplomowany;

c) miejsce pracy: Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu, ul. 22 lipca 4, 12-250 Orzysz;

d) Wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

e) Okres zatrudnienia: od 01.08.2014r. do 30.06.2015r.;

f) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, pełen wymiar.

 

  1. 3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 30.06.2015 r.

  1. 4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
  • Oferty należy składać w terminie do dnia 14.07.2014 r. do godz. 15.00
  • Oferta może być:

- przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Przedszkole Miejskie „Niezapominajka”, ul. 22 Lipca 4, 12-250 Orzysz; w kopercie opatrzonej tytułem: „Oferta na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w  projekcie realizowanym w ramach PO KL 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1”;

- doręczona osobiście na adres: Przedszkole Miejskie „Niezapominajka”, ul. 22 Lipca4, 12-250 Orzysz; w kopercie opatrzonej tytułem: „Oferta na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w  projekcie realizowanym w ramach PO KL 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1

  • Informacje na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod nr tel. 087/423 71 14, wyznaczona osoba do kontaktu: dyrektor Bożena Stankiewicz.

 

  1. 5. Zawartość oferty:

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko oferenta, dane teleadresowe oferenta, datę sporządzenia oferty,

- życiorys (CV),

- dyplom ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,

- inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- dokumenty poświadczające poziom awansu zawodowego i stażu pracy (co najmniej 5 lat),

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku nauczyciela,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 

  1. 6. Inne istotne warunki przyszłej umowy:

Wymagania niezbędne:

- posiadane kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 1207),

- stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

- pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy w przedszkolu,

- obywatelstwo polskie,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- posiadanie pełnych zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa umyślne,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

Wymagania dodatkowe:

- kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie w pracy,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość,

podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji,

- sumienność i odpowiedzialność,

- punktualność i terminowość (pełne wykorzystanie czasu pracy z dziećmi i prowadzenia

dokumentacji),

- umiejętność współpracy w zespole,

- wysoka kultura osobista i komunikatywność,

- empatia, otwarta postawa wobec dzieci i rodziców.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- realizacja podstawy programowej określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977),

- systematyczne organizowanie zajęć z dziećmi w oparciu o opracowane plany miesięczne wynikające z realizacji podstawy i przyjętego programu pracy w placówce,

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,

- współpraca ze specjalistyczną kadra świadczącą dzieciom pomoc pedagogiczno – psychologiczną, logopedyczną, prowadzącą zajęcia dodatkowe oraz innymi wychowawcami pracującymi w przedszkolu, a także z kadrą zarządzającą projektem pn. „Wyrównajmy szanse”,

- prowadzenie diagnozy poszczególnych wychowanków w celu dostosowania pracy do indywidualnych potrzeb i umiejętności dzieci,

- informowanie rodziców o postępach dzieci,

- dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekunczej oraz dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym, w zakresie rezultatów wskazanych w projekcie,

- sporządzanie oceny opisowej indywidualnie dla każdego dziecka minimum 3 raz w trakcie trwania projektu (ocena wstępna, ocena monitorująca i ocena konkluzywna),

- zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom w powierzonym oddziale,

- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, samokształcenie,

- zaangażowanie w prace na rzecz placówki, podnoszenie jej jakości,

- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

- prowadzenie listy obecności uczestników projektu i dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi POKL ze szczególnym uwzględnieniem zapisów wniosku o dofinansowanie (WND-POKL.09.01.01-28-011/14).

 

ZASTRZEŻENIE:

Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany oferent zostanie powiadomiony indywidualnie.

Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2014 12:53
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 524 razy