Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Uchwała Nr 10/03/04 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego w Orzyszu z dnia 04.02.2004 r.
"Dzieciom możemy dopomóc w nauce, albo przez próby ich nauczania, albo przez wspomaganie ich wysiłku. W trakcie procesu uczenia się powinniśmy zapewnić dzieciom wolność, pozwalając Im na samodzielne odkrywanie i uczenie się"
(A. Cashadam)

WSTĘP:

Program "Wspieranie rozwoju dziecka" ma służyć nauczycielkom pracującym z dziećmi w wieku przedszkolnym. Opracowany został w oparciu o system wartości wychowania z uwzględnieniem Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Realizuje cele:
- wychowawcze,
- opiekuńcze,
- dydaktyczne.
Głównym założeniem programu jest poprawa jakości pracy edukacyjnej. Uwzględnia on potrzeby i możliwości dzieci, pracowników, rodziców oraz środowiska. Jest również niezbędnym dokumentem kieryjącym procesy wychowawcze na właściwe tory.
Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego w dawaniu dziecku wsparcia emocjonalnego, bezpieczeństwa, systemu wartości i norm postępowania. Jednak może uzupełnić i wzbogacić w sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające. Pirewszymi osobami wspierającymi w wychowaniu są mauczycielki, które wychowują, zarówno własne postawy i codzienne zachowania, jak i przez celowe działania. Kierowanie i pobudzanie rozwoju dziecka w procesie wychowania polega przede wszystkim na dostarczaniu bodźców i treści wyzwalających jego własną aktywność, potrzebę ruchu i działania w połączeniu z przeżyciami. Umacnia dobre samopoczucie i wiarę we własne możliwości. Wymaga również dobrej orientacji w indywidualnych możliwościach rozwojowych dzieci, aby można było postawić im odpowiednie wymagania.

CELE

1. Wprowadzenie dzieci w świat wartości i postaw pozytywnych poprzez otwarte i twórcze (na miarę dziecka) funkcjonowanie w środowisku przedszkolnym.
2. Kształtowanie osobowości, wspieranie rozwoju dziecka.
3. Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.
4. Nabycie umiejętności porozumiewania się z innymi.
5. Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nie uleganie negatywnym wpływom otoczenia.
6. Propagowanie postawy pro zdrowotnej, wykształcenie właściwych nawyków.
7. Uświadomienie potrzeby dbania o własne bezpieczeństwo.

EFEKTY DZIAŁAŃ

DZIECKO:
a) umie właściwie współżyć w grupie - zna zasady dobrego wychowania,
b) jest aktywne i lubi przedszkole
c) potrafi opanować swoje uczucia i emocje,
d) nazywa, wyraża i radzi sobie ze swoimi uczuciami,
e) zna prawa i obowiązki,
f) uczy się używać ciała i kontrolować je na wiele różnych sposobów,
g) jest wrażliwe na potrzeby i uczucia innych oraz staje się bardziej wprawione w komunikowaniu i dzieleniu się doświadczeniami z innymi ludźmi.

BLOKI TEMATYCZNE

1. Znam zasady zachowania się w grupie.
2. Poznaję i rozumiem świat.
3. Przestrzegam zasad bezpieczeństwa.
4. Dbam o własne zdrowie i hiegienę osobistą.

ZADANIA

1. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności.
2. Wykorzystanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych.
3. Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich i filmowych.
4. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, mrozwijanie takich cech charakteru jak:
- życzliwość,
- uczciwość,
- obowiązkowość.
5. Wyrabianie samodzielności, umiejetności współdziałania na rzecz innych.
6. Wdrażanie do dobrej pracy i poszanowania jej wytworów.
7. Wzbogacenie przeżyć i wyobraźni, kształtowanie postawy twórczej w kontaktach z otoczeniem.
Data powstania: wtorek, 9 mar 2004 15:10
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 3535 razy