Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W ORZYSZU NA LATA 2005 - 2010

"Nie wystarczy chcieć, trzeba także czynić" J.W. Goethe
Wkroczyliśmy w nowy etap przygotowywanej od wielu lat reformy oświatowej. Od września 2004 r. przedszkole jest obowiązkowym szczeblem edukacji powszechnej dla dzieci 6-letnich. Podstawy programowe wyznaczają kierunki pracy pedagogicznej przedszkola w zakresie treści, form aktywności oraz metod iśrodków nauczania. Przedszkole organizuje swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem społeczno - przyrodniczym. Edukacja przedszkolna jest łącznikiem pomiędzy wychowaniem rodzinnym a nauczaniem szkolnym.
Placówka przedszkolna zapewnia opiekę, wychowanie i zdobywanie doświadczeń w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "dojrzałości szkolnej". Celem wychowania przedszkonego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach społeczno - kulturowo - przyrodniczych. Zadania dostosowane do potrzeb możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach nastepujących obszarów:
- poznanie i rozumienie sziebie i świata,
- nabywanie umiejętności poprzez działanie,
- odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
- budowanie systemu wartości.

Planowanie rozwoju było procesem, który przebiegał we współpracy z radą pedagogiczną i rodzicami, poprzedzony był gromadzeniem informacji, ich analizą i przetworzeniem, tak, aby spełniał oczekiwania całej społeczności przedszkolnej.
ROZDZIAŁ I - określa podstawy prawne tworzenia programu rozwoju placówek oświatowych.
ROZDZIAŁ II - zawiera charakterystyke plaćówki, diagnozę obecnej sytuacji oraz wizję tego, co chcemy osiągąć.
ROZDZIAŁ III - to misja przedszkola, a więc ogólny cel działania oraz plan strategiczny zawierający standardy ogólne i cele szczegółowe oraz zadania.
W I Z J A P R Z E D S Z K O L A
Przedszkole Miejskie w Orzyszu osiągnie w roku 2010 nastepujące standardy
I W obszarze kształcenia
1. Absolwenci przedszkola opanowali umiejętności kluczowe na poziomie umożliwiającym "przekroczenie progu szkoły".
2. Dzieci mają możliwość rozwijania własnego potencjału.
3. Przedszkole stwarza warunki edukacyjne umożliwiające indywidualny rozwój.
4. Podstawą zdobywania, odkrywania, inspirowania jest zabawa - satysfakcjonująca dzieci, rodziców i nauczycieli.
II. W obszarze opieki i wychowania oraz profilaktyki
1. Przedszkole stanowi bezpieczne i przyjazne dziecku środowisko sprzyjające jego rozwojowi.
2. Program Wspomagania Rozwoju Dziecka wspomaga rodzinę w wychowaniu dzicka na gruncie uniwersalnego systemu wartości.
3. Wychowankowie poznają tradycje i zwyczjaje środowiska, w którym zyją.
4. Program promujący zdroy styl zycia jest dostosowany do rozwoju dzieci i potrzxeb środowiska, w którym zyją.
5. Absolwenci przedszkola dbają o środowisko naturalne.
III. W obszarze zarządzania
1. Przedszkoe posiada wykwalifikowaną i twórczą kadrę pedagogiczną, gwarantującą osiągnięcie celów i obszaru I i II.
2. Baza dydaktyczna przedszkoal zapewnia realizację programu edukacyjnego.
3. Przedszkoel ma opracowany system promocji w środowisku lokalnym.
4. Przedszkole prowadzi nowoczesną dokumentację, zgodną z obowiązującymi przepisami.

MISJA PRZEDSZKOLA

"Dajmy dziecku wiele możliwości, by stawało się badaczem, odkrywcą i w końcu twórcą, wiedziało o tym, jak żyć i jak postępować"

Przedszkole Miejskie w Orzyszu jest "przedszkolem otwartym", które działa po to, aby:

nasi wychowankowie byli przygotowani do życia psychospołecznego,
rodzice darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychwaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości,
pracownicy przedszkola mieli satysfakcję z wykonywanej pracy,
przedszkole cieszyło się uznaniem w środowisku.

Przyjazne Przedszkole, w którym dziecko uczy się:
- wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
- zaangażowania w zabawę i pracę
- wiary we własne możliwości,
- kreatywnego myslenia,
- współpracy i wzajemnej pomocy,
uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi.

"Jeżeli nie wiesz do jakiego portu chcesz płynąć, pomyślne wiatry nie będą ci wiały" Seneka

Myślę, że powyższe słowa w pełni oddają sens i potrzebę planowania, zarówno w odniesieniu do sfery osobistej, jak i zawodowej. Z chwilą określenia celów - portu, do jakiego zmierzamy łatwiej wykorzystać sprzyjające czynniki, ograniczyć zagrożenia i przezwyciężyć trydności.
Realizacja powyższego programu rozwoju przedszkola będzie wymagała zaangażowania całej społeczności przedszkolnej, przy tworzeniu programu uwzględniono planowanie działań tak, aby aktywizować wszystkie podmioty - dzieci, nauczycieli, rodzicó, pracowników administracji i obsługi. Jednocześnie próbowano ograniczyć możliwość negatywnego wpływu czynników zewnętrznych. Sądzimy, że realizacja programu będzie sprzyjała wszechstronnemu rozwojowi dziecka, da satysfakcję nauczycielom, zwiększy zaufanie rodziców dla działań podejmoweanych przez przedszkole.

Data powstania: środa, 26 paź 2005 09:31
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 4472 razy