Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin monitoringu

REGULAMIN funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu

Załącznik do Zarządzenia
Nr 10/2018/2019
z dnia 06 października 2018 r.

R E G U L A M I N 
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego 
na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu

§ 1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu oraz terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Orzyszu (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu
  oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
  i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni oraz stołówek.
 3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Zespołu.
 4. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu.

  § 2

      Celem instalacji monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu jest:
         1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników Zespołu, 
         2) ochrona mienia Zespołu,
         3) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół Szkolno-
         Przedszkolny w Orzyszu na szkodę.

   § 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie
  i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer
  i rejestratory (rejestrator). Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Monitoring podlega nadzorowi Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu.
 3. Obsługę informatyczną systemu sprawuje sekretarz Zespołu, który, na podstawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu, ma dostęp do:
  1) bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów,
  2) urządzenia rejestrującego,
  3) zapisów z kamer.
 4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu na terenie Zespołu upoważnieni są: 
  1) dyrektor Zespołu, 
  2) wicedyrektorzy, 
  3) referenci, 
  4) inne osoby i podmioty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

   § 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 2 tygodnie od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Wejście do pomieszczenia, gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu, jest możliwe w obecności Dyrektora Szkoły, a także po wyrażeniu przez niego zgody lub w obecności upoważnionego pracownika, który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

    § 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku Zespołu.
 2. Na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu zamieszcza się następującą Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia: „Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu prowadzi monitoring wizyjny budynków Zespołu oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Zespołu, ochrony mienia Zespołu i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Orzyszu powołany został Inspektor Ochrony Danych Maciej Żołnowski. Kontakt z Inspektorem jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu”.   
 3. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 4. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Zespołu lub
  w przypadku jego nieobecności - przez wicedyrektorów.
 5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 6. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 7. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 8. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań
  z monitoringu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu”, prowadzonym przez osobę wskazaną
  w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 § 6

      1. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
          w Orzyszu. 
      2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
          w Orzyszu.

 

Data powstania: wtorek, 5 lis 2019 18:15
Data opublikowania: wtorek, 12 lis 2019 15:15
Wytwarzający informację: Agnieszka Chaberska
Opublikował(a): Bogdan Kraszewski
Zaakceptował(a): Bogdan Kraszewski
Artykuł był czytany: 405 razy