Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obowiązek informacyjny do umów cywilnoprawnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 14, 12-250 Orzysz, e-mail: zsp@orzysz.pl, tel. 87 4237024.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, cywilnoprawnej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm.),

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
    z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
     tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
    .

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą również być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

Data powstania: środa, 6 lis 2019 21:16
Data opublikowania: wtorek, 12 lis 2019 15:13
Opublikował(a): Bogdan Kraszewski
Zaakceptował(a): Bogdan Kraszewski
Artykuł był czytany: 371 razy