Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1/2006 Orzysz, 2006-03-23
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych i napojów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Orzyszu

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu
Wojska Polskiego 14
12-250 Orzysz www.sp.orzysz.net sporzysz@poczta.onet.pl
8,00-15,30

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Szkoły, lub za zaliczeniem pocztowy. Prowadząca postępowanie Sekretarz szkoły Regina Próchniak tel. 087 4237024 cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: specyfikację można otrzymać nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych i napojów do stołówki Szkoły Podstawowej w Orzyszu. zamawiajacy dopuszcza składanie ofert częściowych. Kod CPV 1500000-8

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Dostawy będą realizowane do 31.03.2007

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie wyłącznie Wykonawcy, którzy : - są uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. za spełnienie tego warunku uznaje sie złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed uplywem terminu składania ofert. - nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art.22 ust.1 pkt. 4. za spełnianie tego warunku uznaje sie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy .

8) Informacja na temat wadium: Nie wymagane jest wniesienie wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

............................................................................
I Nazwa kryterium I I waga I
............................................................................
I cena I I 100 I
............................................................................


10) miejsce i termin składania ofert: [o] w siedzibie zamawiającego
Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu Wojska Polskiego 14
12-250 Orzysz
sekretariat Szkoły [ ]
do dnia 2006-04-24 do godz. 12:00

11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2006-05-23
____________________________________
Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu
Data powstania: środa, 29 mar 2006 14:46
Data opublikowania: środa, 29 mar 2006 14:51
Opublikował(a): Dariusz Kizling
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 6167 razy