Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych i napojów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Orzyszu
2/2005

Orzysz, 2005-03-03

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych i napojów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Orzyszu

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Szkoła Podstawowa w Orzyszu
ul.Wojska Polskiego 14
Kod 12-250 Orzysz
www.sp.orzysz.net
sporzysz@poczta.onet.pl
8,00 - 15,30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Szkoły, lub za zaliczeniem pocztowym. Prowadząca postepowanie sekretarz szkoły Regina Próchniak, telefon 4237024
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: specyfikacje można otrzymac nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów spożywczych i napojów do stołówki Szkoły Podstawowej w Orzyszu.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Kod CPV 1500000-8

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Dostawy będą realizowanie sukcesywnie, zgodnie ze składanymi zamówieniami częściowymi do końca roku 2005

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed uplywem terminu składania ofert.
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.22 ust. 1 pkt. 4. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków okreslonych w art.22 ust. 1 ustawy.
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapwniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy

8) Informacja na temat wadium:
Nie jest wymagane wniesienie wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
............................................................................
I Nazwa kryterium I I waga I
............................................................................
I cena I I 100 I
............................................................................10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego

Szkoła Podstawowa w Orzyszu
ul.Wojska Polskiego 14
Kod 12-250 Orzysz
sekretariat Szkoły
do dnia 2005-03-17 do godz. 12:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-04-25
Data powstania: piątek, 4 mar 2005 11:52
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2005 12:04
Data edycji: piątek, 4 mar 2005 12:15
Opublikował(a): Dariusz Kizling
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 2958 razy
Ilość edycji: 1