Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych i napojów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Orzyszu
1/2005
Orzysz , 2005-02-08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych i napojów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Orzyszu

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Szkoła Podstawowa w Orzyszu
Ulica Wojska Polskiego 14
12-250 Orzysz
www.sp.orzysz.net
sporzysz@poczta.onet.pl
8,00-15,30

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Szkoły, lub za zaliczeniem pocztowym. Prowadząca postępowanie sekretarz szkoły Regina Próchniak, telefon 4237024 cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Specyfikacje można otrzymać nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest : dostawa produktów spożywczych i napojów do stołówki Szkoły Podstawowej w Orzyszu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Kod CPV 15000000-8

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie ze składanymi zamówieniami częściowymi do końca roku 2005

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy :
- Sa uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działaności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 22 ust.1 pkt.4 ustawy. Za spelnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.Za spełnienie tego warunku uznajesie złożwenie Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

8) Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

......................................................................
Nazwa kryterium I Waga I
......................................................................
Cena I 100 I
.......................................................................


10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Szkoła Podstawowa w Orzyszu
Ulica Wojska Polskiego 14
12-250 Orzysz
sekretariat Szkoły

do dnia 2005-03-02 do godz. 12:00

11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2005-04-01
____________________________________
Szkoła Podstawowa w Orzyszu
Data powstania: piątek, 11 lut 2005 08:57
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 09:45
Data edycji: wtorek, 15 lut 2005 08:05
Opublikował(a): Dariusz Kizling
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 3567 razy
Ilość edycji: 1