Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO3/2005

Orzysz, 2005-06-28OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamowienia jest modernizacja instalacji elektrycznych na parterze i pierwszym piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu Ulica Wojska Polskiego 14, 12-250 Orzysz

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Szkoła Podstawowa w Orzyszu
Wojska Polskiego 14
12-250 Orzysz
sporzysz.net
sporzysz@poczta.onet.pl
7,30 - 15,30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia mozna pobrać w sekretariacie Szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 12, w godzinach urzędowania
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 10,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu, wykonanie pomiarów - remont instalacji na parterze i Pierwszym piętrze obiektu. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim "ślepym"

Kod CPV :45214000-0, 45311000-0, 45317000-2


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
[o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
[ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 19.08.2005

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie - Prawo Zamówien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. Nr 19, poz. 177).

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|cena ofertowa |100 |
---------------------------------------------------------------------------10) miejsce i termin składania ofert:
[o] w siedzibie zamawiającego
Szkoła Podstawowa w Orzyszu
Wojska Polskiego 14
12-250 Orzysz
sekretariat Szkoły
[ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2005-07-19 do godz. 12:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-08-18
____________________________________
Szkoła Podstawowa w Orzyszu
Data powstania: wtorek, 28 cze 2005 12:12
Data opublikowania: wtorek, 28 cze 2005 12:21
Opublikował(a): Dariusz Kizling
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 7701 razy