Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 7 do Statutu Szkoły

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W ORZYSZU

I PODSTAWA PRAWNA
Paragraf 1
Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Orzyszu działa na podstawie:
1. Ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty
2. niniejszego regulaminu

II ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Paragraf 2
Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem reprezentującym rodziców współpracujących z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, organizacjami młodzieżowymi działającymi w szkole.
Paragraf 3
Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły, jak też wszystkie miejsca w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów, , reprezentowania jej oraz podejmowania decyzji związanych ze szkołą.
Paragraf 4
1. Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły, zapewnienia warunków bytowych uczniom i pomocy finansowej.
2. Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrektora szkoły, władz szkolnych oraz instytucji pozaszkolnych. Reprezentuje opinie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki a także do świadczenia pomocy materialnej szkole.
Paragraf 5
Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego planu pracy
i rocznego planu wpływów i wydatków.

III ZADANIA I CELE
Paragraf 6
1. Współdziała w programowaniu szkoły.
2. Podejmuje działania na rzecz pozyskania środków finansowych dla szkoły
3. Organizuje działalność na rzecz podnoszenia kultury.
4. Pozyskuje zakłady, instytucje do współpracy ze szkołą.
5. Współpracuje z organizacjami społecznymi działającymi w środowisku, ukierunkowując współpracę na propagowanie zadań i efektów osiąganych przez szkołę.

IV ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW
Paragraf 7
1. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice wybrani przez rodziców uczniów poszczególnych klas jako Rady klasowe oraz inni wybrani przez Radę Rodziców do władz
i organów.
2. Rada Rodziców może zaprosić do udziału w swoich pracach także inne osoby po uprzednim uzgodnieniu kandydatur z dyrektorem szkoły.
3. W posiedzeniu rady Rodziców oraz jej organów udział bierze dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora.
4. Przy podejmowaniu uchwał głos dyrektora szkoły oraz innych osób zaproszonych do współpracy jest głosem doradczym.
Paragraf 8
Rada Rodziców wyraża swoje zdanie w formie uchwał. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy zapewnieniu uczestnictwa w głosowaniu więcej niż połowy członków Rady Rodziców.
Paragraf 9
Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata i nie dłużej niż dwie kadencje.
Skład Rady Rodziców w każdym roku może być uzupełniany o osoby zgłaszające akces do współpracy z klas pierwszych na miejsce rodziców uczniów kończących naukę w szkole.

V WŁADZE I ORGANY RADY RODZICÓW
1. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera:
- Przewodniczącego Rady Rodziców
- Zastępcę, sekretarza, skarbnika
- Komisję Rewizyjną
- członów (przedstawiciele klas)
2. Zebrania Rady Rodziców odbywają się wg potrzeb lecz nie rzadziej niż co dwa miesiące.
3. Zebrania ogólne odbywają się dwa razy w roku lub zwoływane są na wniosek dyrektora szkoły
Paragraf 10
Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady Rodziców i jego prezydium oraz reprezentuje Radę Rodziców przed dyrekcją szkoły, organem nadzorującym oraz na zewnątrz szkoły.
Paragraf 11
1. Ustala się skład komisji Rewizyjnej w liczbie, co najmniej trzy osoby.
2. Członkowie komisji Rewizyjnej wybierają z pośród siebie przewodniczącego.
3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie realizacji uchwał zgodnie z prawem gromadzenia i wydatkowania funduszów Rady Rodziców, prawidłowej gospodarki majątkowej Rady Rodziców.

VI FUNDUSZ RADY RODZICÓW
Paragraf 12
1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na poprawę bazy materialnej szkoły oraz mogą służyć wspomaganiu procesu dydaktycznego, pomoc dla indywidualnych uczniów, organizacji sportowych jak również innych wydatków związanych ze szkołą.
2. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym wydatków.
3. Odstępstwa od zatwierdzonego planu wydatków mogą być wyjątkowo dokonane na podstawie Rady Rodziców po stwierdzeniu ważnego interesu szkoły.
4. Wydatki Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Rodziców i opinii dyrektora szkoły o ile wynikają one z potrzeb szkoły.
5. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone przed zaksięgowaniem i zaakceptowane przez skarbnika Rady Rodziców pod względem merytorycznym i dyrektora szkoły pod względem formalnym.
6. Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej z napisem:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
im. mjr Henryka Sucharskiego
12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 14
Nr Konta 669364400002003001007170001
Zadaniem rady klasowej rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczególności:
- dostosowanie zadań do konkretnych potrzeb klasy wyrażonych przez rodziców, uczniów i nauczycieli,
- współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji swego planu pracy,
- współdziałanie z przewodniczącym i prezydium w celu realizacji zadań i charakterze ogólnoszkolnym,
- zwoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, zebrań rodziców w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku,
- działalności rady klasowej na dany rok szkolny,
- składanie sprawozdań ze swej działalności – jeśli jest potrzeba.
Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac, a szczególności:
- dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły,
- opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia.
- dokonanie podziału zadań i obowiązków między wiceprzewodniczących,
- współdziałanie ze wszystkimi członkami, włączanie ich realizacji planu pracy,
- zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców ( komitetu rodzicielskiego) oraz prezydium,
- określenie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych,
- kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą,
- przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, reprezentowania rady rodziców (komitetu rodzicielskiego) na zewnątrz

Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:
- opracowanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją,
- organizacyjne przygotowanie zebrań prezydium,
- nadzorowanie terminowości prac komisji,
- prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej,
a w szczególności wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej
i rachunkowości.

Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami a w szczególności:
- koordynowanie działalności rad klasowych rodziców,
- nadzór nad pracą komisji,
- zatwierdzenie harmonogramu realizacji planu pracy,
- decydowanie o działalności finansowo – gospodarczej,
- odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,
- składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rodziców.
W szkołach, gdzie nie jest powoływane prezydium, zadania określone w ust. 1 spełnia przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącymi, sekretarzem i skarbnikiem.

Zadanie komisji rewizyjnej jest wykonywanie stałych i doraźnych prac, a w szczególności:
- realizacja zadań postawionych przez radę rodziców ( komitet rodzicielski) lub jego prezydium,
- podejmowanie z własnej inicjatywy nowych zadań wynikających z potrzeb szkoły oraz zgłaszanie przewodniczącemu lub prezydium wniosków z nich wynikających,
- składanie sprawozdań ze swoich prac przed prezydium.
Zadanie komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
- kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami rady rodziców ( komitetu rodzicielskiego),
- kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
- kontrolowanie działalności ogniw na żądanie dyrektora szkoły, rodziców lub organu nadzorującego szkołę,
- składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskiem pokontrolnymi.

Nowe uprawnienia rady rodziców:
- opiniuje szkolny zestaw programów,
- z innymi organami szkoły wnioskować do organu o nadanie imienia szkole( par. 1 ust. 4 RSS),
- ma prawo otrzymać raport o jakości pracy szkoły,
- opiniuje program wychowawczy szkoły,
- przedstawia opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

Postanowienia końcowe.
1. Działalność rady rodziców (komitetu rodzicielskiego) powinna byś zgodna z obowiązującym prawem.
2. Zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
3. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły – dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.
Kadencja rady rodziców ( komitetu rodzicielskiego) trwa 2 lata.
Członkowie niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe klasowe lub ogólne zebranie rodziców.
Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
Ustępująca rada rodziców ( komitet rodzicielski) działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż po dwóch tygodniach po odbyciu się klasowych zebrań rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców
Jan Wojciechowski
Opracował
Jan Wojciechowski

Data powstania: wtorek, 28 wrz 2004 11:15
Data opublikowania: wtorek, 28 wrz 2004 11:18
Data edycji: wtorek, 15 lut 2005 08:53
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 5250 razy
Ilość edycji: 1