Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO
W ORZYSZU
TEKST JEDNOLITY
wraz z nowelizacjami i po ewaluacji
ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 6
RADY PEDAGOGICZNEJ
W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU
Niniejszy Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r.
( Dz. U. Nr 41 z 1999 r., poz. 413) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych, Konwencji
o Prawach Dziecka i Deklaracji Praw Człowieka, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001r. ( Dz. U. Nr 29, poz.323) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 r.(Dz.U.Nr 199,poz.2064) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

ROZDZIAŁ I
ROLA I CELE OCENIANIA

OCENIANIE – to proces gromadzenia informacji o uczniach, który jest integralną częścią procesu uczenia się i nauczania. W edukacji ocena pełni głównie funkcje diagnostyczne, służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz motywuje ich do nauki. Jej celem jest monitorowanie rozwoju ucznia. Ocenie podlega praca i postępy ucznia, oraz stan jego wiedzy. Ocena ma wskazać co osiągnął, co robi dobrze, ile już potrafi – a nie czego nie umie.

OCENA – to informacja o aktywności, postępach i trudnościach oraz uzdolnieniach ucznia. Po ukończeniu trzyletniego cyklu edukacji można mówić o osiągnięciach ucznia, o tym co powinien umieć, rozumieć, wiedzieć.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych o postępach w tym zakresie,
b) wspieranie przez nauczyciela procesu samodzielnego planowania rozwoju ucznia,
c) aktywizowanie ucznia do dalszej pracy,
d) rzetelną informację rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, zdolnościach i trudnościach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.

ROZDZIAŁ II
INFORMOWANIE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) I UCZNIÓW O POSTĘPACH W NAUCE I ZACHOWANIU

1. Nauczyciele do dnia 20 września każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Informacje o wymaganiach edukacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują w formie ustnej na pierwszej wywiadówce w roku szkolnym. Informacje o wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu zostały zawarte w PSO ( Przedmiotowych Systemach Nauczania ) stanowiących załącznik do wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
2. Wychowawca klasy informuje uczniów do 20 września i rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszej wywiadówce roku szkolnego o sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz trybie ustalania i odwołania od tej oceny ( rozdział VI i IX ). Informacja przekazywana jest w formie ustnej. Spotkanie jest odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) o postępach swoich dzieci będą informowani na co dwumiesięcznych spotkaniach w następujący sposób:
a) rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas I-III zapoznają się z oceną opisową, która jest dla nich dokładną informacją o stanie aktualnej wiedzy, możliwościach i kierunkach dalszej pracy. Spostrzeżenia dotyczące pracy uczniów dokumentowane są w formie karty obserwacji ucznia,
b) rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas IV – VI otrzymują wykaz aktualnych ocen cząstkowych wraz z informacją ustną o stanie wiedzy,
c) w przypadku niezadowalających wyników nauczania i zachowania nauczyciel powinien przeprowadzić indywidualne rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami), rozmowę udokumentować w dzienniku,
d) o przewidywanych semestralnych i rocznych ocenach niedostatecznych z danego przedmiotu oraz ocenie nieodpowiedniej z zachowania rodzice (prawni opiekunowie) muszą być poinformowani na miesiąc przed terminem rady klasyfikacyjnej,
Forma informowania: nauczyciel zobowiązany jest poinformować rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanej ocenie niedostatecznej i nieodpowiedniej w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica (prawnego opiekuna)
e) o wszystkich ustalonych ocenach uczniowie są informowani na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ III
FORMY I NARZĘDZIA OCENIANIA

1. Aby określić stan wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel ocenia:
a) odpowiedzi ustne,
b) prace pisemne,
c) prace domowe pisemne i ustne,
d) oraz inne wynikające ze specyfiki przedmiotu.
2. Dokładny wykaz stosowanych narzędzi i form oceniania zawierają przedmiotowe systemy oceniania, które są załącznikami do niniejszego szkolnego systemu oceniania.
3. Uczniowi nieobecnemu na pracy klasowej lub teście sprawnościowym nauczyciel wyznacza termin jednego tygodnia na zaliczenie materiału. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia spowodowanej, np. chorobą, nauczyciel na prośbę ucznia organizuje pomoc wyrównania braków.
4. Prace klasowe powinny być robione:
a) nie więcej prac klasowych niż jedna w danym dniu,
b) nie więcej niż dwie prace klasowe w tygodniu,
c) praca klasowa powinna być zapowiedziana na tydzień wcześniej,
d) uczeń powinien być poinformowany o zakresie materiału objętego pracą klasową,
e) nauczyciel oddaje pracę klasową uczniowi w ciągu dwóch tygodni, informując uczniów o wynikach i kryteriach oceny danej pracy.
5. Prace klasowe, testy, karty obserwacji oraz inne narzędzia dokumentujące przebieg nauczania nauczyciel przechowuje jeden rok . Prace te są do wglądu rodziców (prawnych opiekunów).
6. Uczeń powinien otrzymać w semestrze minimalną liczbę ocen określonych w przedmiotowych systemach oceniania.
7. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uczniowie ci oceniani są w szczególności:
a) za rzeczywistą, systematyczna pracę i postępy w zdobywaniu wiedzy,
b) zgodnie z realizowanymi przez nich programem, np. programy szkoły specjalnej z obniżonymi wymaganiami z jednego przedmiotu,
c) testami dostosowanymi do poziomu ucznia i zgodnymi z realizowanym przez niego programem,
d) uczniowie, którzy mają orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu umiarkowanym i znacznym , oceniani powinni być za wypowiedzi ustne, prace domowe i systematyczną bieżącą pracę, bez pisania testów sprawdzających,
e) uczniowie realizujący program szkoły specjalnej są oceniani w sześciostopniowej skali ocen.

ROZDZAŁ IV
USTALANIE OCEN Z NAUCZANIA PRZEDMIOTOWEGO I ZINTEGROWANEGO

1. Klasyfikowanie semestralne uczniów w naszej szkole przeprowadza się raz w roku.
2. Klasyfikowanie semestralne i końcoworoczne począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według sześciostopniowej skali określonej w statucie szkoły oraz oceny z zachowania ( pkt.2 rozdział V ).
3. Ocena semestralna klasyfikacyjna dokumentuje osiągnięcia edukacyjne ucznia w arkuszu obserwacji w dzienniku lekcyjnym. Ocenę opisową końcoworoczną wychowawca wpisuje do arkusza ocen ucznia.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy.
5. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowe, począwszy od klasy czwartej, ustala się w stopniach według następującej skali:
- stopień celujący – 6............................skrót – cel
- stopień bardzo dobry – 5....................skrót – bdb
- stopień dobry – 4................................skrót – db
- stopień dostateczny - 3.......................skrót – dst
- stopień dopuszczający.-2 ...................skrót – dop
- stopień niedostateczny – 1..................skrót – ndst.
6. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie według powyższej skali określają przedmiotowe systemy oceniania.
7. Bieżące ocenianie (oceny cząstkowe ) uczniów regulują przedmiotowe systemy oceniania ( PSO ). W klasach IV-VI stosuje się sześciostopniową cyfrową skalę ocen.

ROZDZIAŁ V
USTALANIE OCEN Z ZACHOWANIA

1. Semestralna i końcoworoczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocenę z zachowania począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:
 wzorowe – skrót wz
 bardzo dobre – skrót bdb
 dobre – skrót db
 poprawne – skrót pop
 nieodpowiednie – skrót ndp
 naganne – skrót ng.OCENA WZOROWA
Stosunek do obowiązków szkolnych. Uczeń:
 bez zarzutu wywiązuje się ze swoich obowiązków, jest punktualny, pilny, zdyscyplinowany, aktywny, ma wzorową frekwencję (wszystkie nieobecności usprawiedliwione);
 korzysta z pozaszkolnych źródeł wiedzy;
 bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, akcjach szkolnych i środowiskowych;
 aktywnie uczestniczy w życiu środowiska pozaszkolnego, należy do wybranych przez siebie kół zainteresowań;
 dba o honor i tradycje szkoły.
Postawa wobec kolegów i innych osób. Uczeń:
 wykorzystuje własne zdolności w pomocy uczniom słabszym i innym osobom;
 godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
 angażuje się w pracę społeczną na rzecz szkoły, Samorządu Uczniowskiego, innych organizacji uczniowskich oraz środowiska;
 wywiązuje się z podjętych przez siebie zadań.
Kultura osobista. Uczeń:
 dba o piękno mowy ojczystej;
 kontroluje swoje emocje, ocenia własne postępowanie, zachowuje się adekwatnie do sytuacji, potrafi dostrzec swój błąd w postępowaniu i naprawić go;
 okazuje tolerancje i szacunek wobec innych osób;
 stawia sobie coraz większe wymagania w celu własnego rozwoju,wedle swoich indywidualnych możliwości.


OCENA BARDZO DOBRA
Stosunek do obowiązków szkolnych. Uczeń:
 jest punktualny;
 wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;
 przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, świadomie i aktywnie w nich uczestniczy;
 stosuje się do poleceń nauczycieli i personelu szkoły;
 aktywnie uczestniczy w wybranych przez siebie szkolnych zajęciach pozalekcyjnych.
Postawa wobec kolegów i innych osób. Uczeń:
 przejawia troskę o własność społeczną, prywatną i jej poszanowanie;
 dba o ład i porządek w szkole;
 okazuje szacunek innym osobom;
 opiekuje się młodszymi kolegami;
 dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 umiejętnie współdziała w zespole oraz odpowiada za zespół i jego wyniki.
Kultura osobista. Uczeń:
 godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
 szanuje pracę własną i innych osób;
 dba o kulturę języka;
 dba o higienę ciała i odzieży, dobiera ubiór odpowiednio do poru roku i sytuacji.

OCENA DOBRA
Stosunek do obowiązków szkolnych. Uczeń:
 dba o bardzo dobrą frekwencję (nieobecności usprawiedliwione);
 przygotowuje się do lekcji, aktywnie w niej uczestniczy.

Postawa wobec kolegów i innych osób. Uczeń:
 grzecznie i kulturalnie zachowuje się wobec kolegów i innych osób;
 okazuje troskę wobec młodszych i słabszych kolegów;
 angażuje się w pracę zespołową, uczestniczy w pracy klasy i szkoły.
Kultura osobista. Uczeń:
 przestrzega zasad kulturalnego zachowania;
 zachowuje się stosownie do sytuacji podczas imprez klasowych i szkolnych;
 właściwie zachowuje się w miejscach publicznych;
 szanuje pracę innych osób;
 dba o kulturę wypowiedzi;
 dba o schludny, estetyczny wygląd.

OCENA POPRAWNA
Stosunek do obowiązków szkolnych. Uczeń:
 systematycznie i punktualnie uczestniczy w zajęciach szkolnych;
 ma usprawiedliwione nieobecności i spóźnienia (ocena dobra jeszcze przy opuszczeniu jednego dnia zajęć bez usprawiedliwienia);
 rzetelnie pracuje, stawia sobie wymagania proporcjonalnie do własnych zdolności.
Postawa wobec kolegów i innych osób. Uczeń:
 na ogół wypełnia wskazówki i polecenia nauczycieli oraz personelu szkoły;
 wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec kolegów, klasy i szkoły, choć zdarza się, że podjęte przez niego próby wywiązania się z zadania kończą się niepowodzeniem;
 szanuje mienie szkolne i prywatne innych osób;
 reaguje odpowiednio na sytuacje niebezpieczne i nietypowe (np. bójki, kradzieże, posiadanie noża itp.) niezwłocznie zgłaszając je nauczycielom, dyrektorowi lub personelowi szkoły;
 przestrzega zasad zachowania się w czasie przerw.
Kultura osobista. Uczeń:
 dba o schludny wygląd i własne zdrowie;
 dba o kulturę języka, jasne i poprawne wypowiedzi;
 stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów, okazuje szacunek innym osobom np. wchodzącym do klasy wstając z miejsca;
 na lekcji wypowiada się po uprzednim podniesieniu ręki, słucha i nie przerywa, gdy mówi inna osoba, choć zdarza mu się naruszyć dyscyplinę;
 szanuje środowisko naturalne.

OCENA NIEODPOWIEDNIA
Stosunek do obowiązków szkolnych. Uczeń:
 nie wszystkie opuszczone godziny lekcyjne ma usprawiedliwione;
 często spóźnia się na zajęcia;
 niewłaściwie zachowuje się w czasie lekcji (chodzi po klasie bez zgody nauczyciela, nie wykonuje poleceń);
 wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (np. przychodzi często nieprzygotowany do zajęć, stawia sobie niskie wymagania w stosunku do własnych możliwości).
Postawa wobec kolegów i innych osób. Uczeń:
 nie wywiązuje się z obowiązków wobec kolegów, klasy i szkoły;
 lekceważy wskazówki i zalecenia nauczycieli oraz personelu szkoły;
 niszczy mienie szkolne i prywatne innych osób;
 unika życia zespołowego szkoły;
 chodzi w nakryciu głowy w pomieszczeniach;
 nie przestrzega regulaminu zachowania się w czasie przerw, np. samowolnie opuszcza teren szkoły.
Kultura osobista. Uczeń:
 nie troszczy się o kulturę języka, zdarza mu się używać niecenzuralnych słów;
 zaniedbuje swój wygląd, nie dba o higienę osobistą;
 sporadycznie przejawia zachowania agresywne wobec innych, rozumie niestosowność swojego zachowania;
 dopuszcza się kradzieży (jeden raz);
 zdarza mu się ulegać nałogom (jeden raz został złapany na paleniu papierosów lub piciu alkoholu).

OCENA NAGANNA
Stosunek do obowiązków szkolnych. Uczeń:
 nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne;
 notorycznie spóźnia się na lekcje;
 wykazuje brak zainteresowania nauką szkolną;
 przeszkadza nauczycielom i uczniom podczas lekcji.
Postawa wobec kolegów i innych osób. Uczeń:
 zachowuje się agresywnie i wulgarnie, przejawia przemoc wobec innych;
 wyłudza pieniądze, zastrasza inne dzieci;
 lekceważy swoje obowiązki wobec klasy i szkoły;
 świadomie ignoruje wskazówki i zalecenia nauczycieli i personelu szkoły, jest złośliwy wobec tych osób.
Kultura osobista. Uczeń:
 niszczy mienie szkolne i prywatne innych osób;
 używa wulgaryzmów;
 zaniedbuje wygląd i higienę osobistą;
 kradnie;
 żuje gumę i je na lekcji;
 pali papierosy;
 pije alkohol;
 zażywa narkotyki.


3. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową. Opisując zachowanie ucznia wychowawca klas I-III bierze pod uwagę kryteria określone w statucie szkoły.
4. Oceny z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
6. Oceny z zachowania wystawia wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
7. Informacje i spostrzeżenia o zachowaniu uczniów odnotowywane są na bieżąco w zeszycie uwag i pochwał stanowiącym załącznik do dziennika lekcyjnego.
8. Wychowawca zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz na podstawie prowadzonego zeszytu uwag raz w miesiącu dokonuje podsumowania zachowania uczniów i odnotowuje jako oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym.

ROZDZIAŁ VI
PROMOWANIE UCZNIA

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. Wiadomości i umiejętności konieczne jakie powinien posiąść uczeń po zakończeniu każdej klasy, aby otrzymać pozytywną ocenę opisową zawarte są w przedmiotowym systemie oceniania w klasach I – IIII.
2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego.
3. Uczeń, który nie spełnił powyższego warunku, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę ( z zastrzeżeniem pkt.10 rozdział IX ).
4. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie i średnią ocen 4,75.
5. Ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie, jeżeli otrzyma negatywną ocenę osiągnięć edukacyjnych potwierdzoną opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
6. Uczeń szkoły podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania ze wszystkich zajęć obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwu klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej ( semestralnej ) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
a) ćwiczenia wyrównawcze,
b) dodatkowe zajęcia,
c) indywidualną pracę z uczniem.

ROZDZIAŁ VII
TRYB ODWOŁANIA OD USTALONEJ OCENY Z PRZEDMIOTU
OBOWIĄZKOWEGO

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna lub końcoworoczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej i pisemnej oraz ustala ocenę z zajęć edukacyjnych.
4. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli ze szkoły (lub innej szkoły tego samego typu) prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
5. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej i jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (zgodnie z Rozdz.IX,pkt 1).
6. Termin sprawdzianu dyrektor szkoły ustala z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora szkoły.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający jej skład, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
9. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego z obowiązkowych przedmiotów nauczania, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna lub końcoworoczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona.
10. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie niedostateczne oceny semestralne.
11. Ocena niedostateczna końcoworoczna w klasie IV-V może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
12. Ocena niedostateczna końcoworoczna w klasie VI może być zmieniona w wyniku egzaminu sprawdzającego, jeżeli uczeń otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną.
13. Egzamin przeprowadza się na pisemną, umotywowaną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły.
14. Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły przed semestralnym ( końcoworocznym ) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
15. Forma egzaminu, powołanie i skład komisji egzaminacyjnej, protokołowanie, przeprowadzane są tak jak w przypadku egzaminu poprawkowego ( pkt. 2, 4., 5, 6, 7, 8, rozdział IX ).
16. Pytania ( ćwiczenia , zadania praktyczne ) sprawdzające proponuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań ( ćwiczeń, zadań praktycznych ) musi odpowiadać kryterium stopnia ( określonego w przedmiotowym systemie oceniania) , o który ubiega się uczeń.
17. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
a) podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu
b) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
18. Ustalona przez komisję ocena w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VIII
TRYB ODWOŁANIA OD USTALONEJ OCENY Z ZACHOWANIA

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykła większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji
4. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog;
e) psycholog;
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
g) przedstawiciel rady rodziców.
5. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej i jest ostateczna.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający jej skład, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
7. Wniosek o ponowne ustalenie przez wychowawcę oceny z zachowania może być złożony przez ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), Samorząd Uczniowski do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty ustalenia oceny, jeżeli wychowawca nie respektował wymagań proceduralnych ( kryteria ocen, opinia członków Rady Pedagogicznej i osób trzecich odnotowane w zeszycie uwag).
8. Jeżeli w wyniku wniosku wychowawca zmieni ocenę jest ona ostateczna.
9. Wniesienie wniosku jak i podjęte decyzje podlegają zapisowi w protokole posiedzeń Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ IX
EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na pisemna prośbę złożoną do dyrektora szkoły. W wyjątkowych przypadkach t.j.:
a) trudna sytuacja środowiskowa – rodzina patologiczna, rodzina rozbita, niewydolna wychowawczo,
b) dłuższa usprawiedliwiona nieobecność ucznia,
c) zaburzenia sfery emocjonalnej dziecka,
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z
dwóch zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki ( techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym ze powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
8. W egzaminie poprawkowym mogą uczestniczyć bez prawa głosu:
a. rodzice ucznia
b. wychowawca klasy
c. doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem zawartym w następnym punkcie.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.


ROZDZIAŁ X
UCZEŃ NIESKLASYFIKOWANY, EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na umotywowaną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok, lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w ostatnim tygodniu ferii zimowych lub letnich.
6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
7. Przepisy dotyczące powołania i składu komisji, protokołowania egzaminu klasyfikacyjnego oparte są na zasadach egzaminu poprawkowego ( rozdział IX, punkty : 4, 5, 6 ).
8. Pytania ( ćwiczenia, zadania praktyczne ) sprawdzające, punktację i skalę ocen proponuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji.
Stopień trudności pytań ( ćwiczeń, zadań praktycznych ) musi odpowiadać
pełnej skali ocen przewidzianej w Wewnątrzszkolny systemie oceniania.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym, określonym przez dyrektora szkoły.
10. W egzaminie klasyfikacyjnym mogą uczestniczyć bez prawa głosu :
a. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia
b. wychowawca klasy
c. doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora.
11. Ocenę jako otrzyma uczeń na egzaminie klasyfikacyjnym jest oceną semestralną lub końcoworoczną w danym roku szkolnym, ale ocena niedostateczna uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub egzaminu ustalającego ocenę, jeżeli została ona wystawiona niezgodnie z przepisami prawa odnośnie trybu jej wystawiania.

ROZDZIAŁ XI
EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
1. Klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
2. Wszelkie kwestie związane ze sprawdzianem reguluje Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Wewnątrzszkolny system oceniania podlega ewaluacji i zmianom nie częściej niż raz w roku szkolnym.
2. Zmiany dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Sprawy nie uregulowane w Wewnątrzszkolny systemie oceniania rozstrzygają rozporządzenia, na podstawie których został opracowany niniejszy dokument.

Data powstania: piątek, 19 lis 2004 11:19
Data opublikowania: piątek, 19 lis 2004 11:37
Data edycji: wtorek, 15 lut 2005 08:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 paź 2023 16:26
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 5466 razy
Ilość edycji: 1