Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Szkoły

S T A T U T
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. mjr. HENRYKA SUCHARSKIEGO
W O R Z Y S Z U

tekst jednolity
wraz z nowelizacjami i po ewaluacjizatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5
w dniu 27 października 2004 r.
Niniejszy statut został opracowany na podstawie art.60 ust.2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz.943 , z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126 i z 2002 r. Nr 10, poz.96 ), Rozporządzenia ministra właściwego d/s. Oświaty i wychowania z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych i rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. Nr 61, poz.624 z 2001 r.) oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r.
(Dz.U. Nr 10 z 2002 r. poz.96 ).


R o z d z i a ł I
NAZWA SZKOŁY


§ 1. 1. Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu.
2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.


R o z d z i a ł II
INNE INFORMACJE O SZKOLE


§ 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Orzysz.
§ 3. Cykl kształcenia obejmuje klasy I-VI w dwóch etapach:
1) I etap edukacyjny – klasy I-III,
2) II etap edukacyjny - klasy IV-VI.
§ 4.1. Do obwodu szkoły należą: miasto Orzysz oraz miejscowości: Aleksandrowo, Czarne, Gaudynek, Góra, Grądy, Kamieńskie, Klusy, Mikosze, Odoje, Ogródek, Pianki, Rostki Sk., Strzelniki, Sumki, Szwejkówko, Ublik, Wierzbiny.
2. Ewentualne zmiany obwodu szkolnego przeprowadza organ prowadzący szkołę.
§ 5. Szkoła jest gospodarzem i użytkownikiem obiektu zlokalizowanego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 12 i 14.
§ 6. Misja szkoły jest określona w programie rozwoju szkoły.
§ 7. W miarę możliwości i potrzeb w szkole prowadzone będą klasy integracyjne, specjalne, sportowe, zabezpieczające potrzeby dziecka.
§ 8. Rok szkolny trwa od dnia 1 września do 31 sierpnia.
§ 9. Organizację roku szkolnego regulują odrębne przepisy.


R o z d z i a ł III
CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 10. Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, winna w szczególności:
1) prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,
2) rozwijać i kształtować poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
3) rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania systematycznych i dłuższych wysiłków intelektualnych i fizycznych,
4) rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,
5) umacniać wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów oraz dążenie do osiągania celów,
6) odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,
7) kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia i życia,
8) rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,
9) wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka,
10) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
11) zapewnić warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
12) zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną,
13) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
14) stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,
15) stwarzać warunki do rozwijania zainteresowań i możliwości uczniów.
§ 11. Cele i zadania wynikające z misji szkoły:
1) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka dysfunkcyjnego, niepełnosprawnego,
2) przekazywanie uczniom wiedzy na tematy ekologiczne,
3) kształtowanie postaw proekologicznych wynikających z uwarunkowań regionalnych i środowiskowych.
§ 12.1. Szkoła posiada spójny szkolny program wychowawczy uwzględniający stwarzanie przyjaznego klimatu i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu społeczności szkolnej, który został zatwierdzony przez Uchwałą Nr 2 Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2000 r. po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego co stanowi załącznik Nr 2.
2. Szkoła realizuje program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, który po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 09.04.2003r.co stanowi załącznik nr 8 do niniejszego statutu.
3. Szczegółowy sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych a także pozaszkolnych i pozalekcyjnych określa program rozwoju szkoły.
4. Dla potrzeb realizacji zadań szkoły dyrektor powołuje zespoły nauczycieli, określa strukturę zespołu, cele i zadania.
5.W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania zgodny z odrębnymi przepisami w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. WSO stanowi załącznik Nr 1.
§ 13.1. Szkoła odpowiednio współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi placówkami specjalistycznymi świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności zainteresowań i uzdolnień uczniów.
2. Za kontakty z wyżej wymienionymi placówkami odpowiedzialny jest dyrektor i pedagog szkolny.
§ 14. Za organizację ewentualnie powstałych oddziałów integracyjnych odpowiada dyrektor szkoły.
§ 15. Uwzględniając potrzeby rozwojowe i zainteresowania oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży w szkole organizowane będą zajęcia dodatkowe w formie kół zainteresowań i zespołów wyrównawczych.
§ 16. Współdziałanie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli.
1) Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.
2) Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
a) znajomości szkolnego zestawu programów na danym etapie kształcenia oraz programu wychowawczego szkoły,
b) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępowania i przyczyn trudności w nauce,
d) uzyskiwania informacji, porad i wskazówek w sprawach wychowania i kształcenia swojego dziecka,
e) wyrażania i przekazywania opinii i wniosków odnośnie pracy szkoły nauczycielom, dyrekcji i organom nadzorującym szkołę.
3) Szkoła organizuje spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) i stwarza możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

§ 17. Szkoła stwarza warunki opieki i pomocy uczniom we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej , organizacją TPD oraz z innymi organizacjami.
§ 18. Szkoła stwarza warunki na prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.R o z d z i a ł IV
ORGANY SZKOŁY


§ 19.1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły
2) rada pedagogiczna
3) samorząd uczniowski
4) rada rodziców.
2. Kompetencje dyrektora:
1) dyrektor kieruje szkołą
2) jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz
3) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej
5) sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole
6) jest odpowiedzialny w szczególności za:
a) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
b) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
c) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
d) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
e) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
§ 20. Szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi określają regulaminy będące załącznikami do niniejszego statutu.
1) regulamin rady pedagogicznej (załącznik nr 3 )
2) regulamin samorządu uczniowskiego ( załącznik nr 6)
3) regulamin rady rodziców ( załącznik nr 7).

R o z d z i a ł V
ORGANIZACJA SZKOŁY


§ 21.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych ( lekcyjnych i pozalekcyjnych ) , finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
§ 22.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla dzieci i młodzieży jest oddział, w którym liczba uczniów powinna w zasadzie wynosić 26.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach i zespołach międzyoddziałowych liczących powyżej 24 uczniów, oraz na zajęciach edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 i 30 uczniów, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej.
§ 23. 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może skrócić do 30 minut lub wydłużyć do 60 minut zajęcia edukacyjne.
3.Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną z uwzględnieniem wymogów higieny pracy ustala długość przerw międzylekcyjnych
§ 24.1. Statut określa zasady szczegółowo funkcje i organizację biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami co stanowi załącznik nr 4.
2. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza oraz godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę to, aby wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice (prawni opiekunowie) mieli dostęp do zbiorów.
3. Biblioteka szkolna pracuje bez przerwy w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły:
1) udostępnia książki i inne źródła informacji,
2) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyki czytania i uczenia się,
4) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.
4. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami określają odrębne przepisy zawarte w regulaminie biblioteki szkolnej.
§ 25.1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły, której działalność określają odrębne przepisy, co stanowi załącznik nr 5.
2. Świetlica obejmuje opieką wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów dojeżdżających oraz tych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów).
3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach nie przekraczających 20 uczniów.
4. Świetlica prowadzi zajęcia ukierunkowane na wybraną formę aktywności kulturalnej, np. zajęcia taneczne, plastyczne, fotograficzne itp.
§ 26. Uczniom, którym droga do szkoły przekracza 3 km (kl. I -III ) oraz 4 km (kl. IV-VI ) władze gminne, po konsultacji z dyrektorem, zapewniają bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu.
§ 27.1. Szkoła stworzyła warunki do korzystania z jednego gorącego posiłku w stołówce szkolnej dla wszystkich chętnych uczniów przez cały rok szkolny, a w okresie jesienno-zimowym zapewni każdemu gorący napój ( mleko lub herbatę).
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków lub napojów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców z możliwością częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat lub ich refundacji przez inny podmiot.
§ 28.1. W czasie przebywania uczniów w szkole za ich bezpieczeństwo odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia. Podczas zajęć poza terenem szkoły za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele, którym powierzono opiekę.
2. Opiekę nad dzieckiem powierza dyrektor szkoły.
3. W czasie przerw między lekcjami za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele dyżurni. Plan dyżurów nauczycieli ustala dyrektor szkoły.
§ 29.1. Dyrektor szkoły każdą klasę powierza szczególnej opiece jednemu nauczycielowi zwanemu wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wychowawca winien prowadzić klasę przez cały etap edukacyjny:
1) klasy I – III
2) klasy IV-VI.
3. Rodzice i uczniowie mogą zwracać się do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z opiniami i wnioskami na temat pracy nauczycieli i wychowawców.
4. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę klasy.R o z d z i a ł VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY


§ 30.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, logopedę, psychologa, pedagoga oraz pracowników administracyjno-technicznych i pracowników obsługi.
2. W szkole zatrudnia się nauczycieli świetlicy i biblioteki.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1. i 2. określają odrębne przepisy.
§ 31.1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora przy co najmniej 12 oddziałach.
2. Kompetencje wicedyrektora:
1) wicedyrektor szkoły jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej powierzonego przez dyrektora odcinka pracy,
2) wicedyrektor szkoły jest odpowiedzialny za:
a) doskonalenie pracy nauczycieli i podnoszenie wyników nauczania,
b) realizację zadań administracyjno-gospodarczych szkoły w porozumieniu z dyrektorem.
3. Dyrektor szkoły może w ramach posiadanych środków finansowych tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowisko kierownicze, za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§ 32.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów ( wychowanków).
2. Nauczyciel odpowiada w szczególności za:
1) życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów,
2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
3) pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny powierzony jego opiece,
4) kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami), terminowe przekazywanie informacji dotyczących postępów w nauce, zachowaniu.
3. Nauczyciel ma obowiązek:
1) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej,
2) bezstronnego i obiektywnego oceniania uczniów i godnego ich traktowania,
3) kierowania rozwojem psychofizycznym, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
4) terminowego i rzetelnego prowadzenia podstawowej dokumentacji szkolnej.
4. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.
§ 33.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów nauczania oraz koordynowanie działań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.
2. W szkole tworzy się zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz zespoły problemowo-zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wyłoniony spośród członków zespołu.
4. Do zadań zespołów o których mowa w ust. 2. należy w szczególności:
1) udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami
2) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z programu działania szkoły i programu wychowawczego szkoły,
3) udział w opracowaniu zadań profilaktycznych szkoły, uwzględniających lokalne uwarunkowania,
4) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego na poziomie szkoły.
§ 34.1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej powierza obowiązki nauczyciela wychowawcy.
2. Zakres zadań i obowiązków nauczyciela wychowawcy określa na podstawie obowiązujących przepisów dyrektor szkoły.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się oddziałem na danym etapie edukacyjnym.
4. Wychowawca wykonuje swoje zadania poprzez:
1) organizację współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,
2) wnioskowanie o objęcie dodatkową pomocą uczniów w zależności od stopnia rozwoju intelektualnego oraz warunków środowiskowych,
3) współorganizowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) czasu wolnego uczniów.
§ 35.1. Do klasy I przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. , a także dzieci w stosunku do których, wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podst.art.16 ust.1 w/w ustawy.
2. Dziecko jest zapisywane do klasy I z rocznym wyprzedzeniem.
3. Na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
§ 36.1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub presji psychicznej, oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,
3) do życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra i godności innych osób,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce oraz ustalonych i jasno określonych sposobów kontroli postępów w nauce,
6) pomocy ze strony nauczyciela i kolegów w przypadku trudności w nauce ( zespoły wyrównawcze, pomoc koleżeńska),
7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, księgozbioru biblioteki,
8) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających na gruncie szkoły.
2. Obowiązki ucznia:
1) systematyczne, aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
2) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój fizyczny i psychiczny,
4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek,
5) podporządkowanie się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego,
6) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za spowodowane przez siebie straty.
3. Rodzaje nagród:
1) pochwała przez wychowawcę wobec klasy,
2) pochwała przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
3) dyplom uznania,
4) nagroda książkowa,
5) pochwała przez dyrektora na zebraniu rodziców,
6) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów),
7) wpis do kroniki szkoły ( ze zdjęciem ).
4. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy,
2) upomnienie dyrektora szkoły,
3) nagana wobec klasy udzielona przez wychowawcę,
4) nagana wobec szkoły udzielona przez dyrektora
5) przeniesienie do innej szkoły.
5. Warunki pobytu w szkole w tym sposób zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej określa załącznik.
6. Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły określają stosowne przepisy.


R o z d z i a ł VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 37.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 38.1. Statut szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z opinią Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
2. Zmiany w niniejszym statucie dokonuje się nowelizacją na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nie częściej niż raz na 2 lata, za wyjątkiem zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Data powstania: piątek, 19 lis 2004 11:23
Data opublikowania: piątek, 19 lis 2004 11:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 paź 2023 16:52
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 3254 razy