Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Załącznik nr 5 do Statutu Szkoły

REGULAMIN ŚWIETLICY
przy SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W ORZYSZU

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE:
Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły.

II. FUNKCJE ŚWIETLICY:
1. Służy realizacji funkcji dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej.
a) wdrażania dziecka do samodzielnej pracy umysłowej,
b) rozbudowania zainteresowań ucznia,
c) poznania sytuacji domowej i przyczyn niepowodzeń w nauce poprzez kontakt
z wychowawcami i rodzicami oraz obserwację ucznia.

III. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:
1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.
2. Lokal świetlicy znajduje się w sali nr 1 gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
3. Pracownicy:
a) w świetlicy pracuje dwóch nauczycieli – wychowawców,
b) działalność świetlicy oparta jest na semestralnych planach pracy.
4. Czas pracy świetlicy:
a) od 6.45 – 15.30 w dniach nauki
b) według potrzeb w dni wolne od nauki

IV. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW
1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy
2. Sporządzanie planu pracy
3. Prowadzenie dziennika zajęć.
4. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
5. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
6. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym.
7. Dbałość o bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z autobusu szkolnego uczniów dojeżdżających.
8. Pomoc przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.
9. Dbałość o estetykę świetlicy.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY:
Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,
2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
1. Regularnego i obowiązkowego uczestniczenia na zajęciach w godzinach przed i po lekcjach,
2. Obowiązkowego usprawiedliwienia swojej nieobecności w świetlicy,
3. Nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów,
4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy,
5. Poszanowanie sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń,
6. Wypożyczanie gier od dyżurnych i zwracanie ich w należytym stanie.

Data powstania: wtorek, 15 lut 2005 10:08
Data opublikowania: wtorek, 15 lut 2005 10:10
Data przejścia do archiwum: środa, 4 paź 2023 10:09
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 7585 razy